Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 maja 2022,     Imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu


Zadania Referatu:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy oraz nadzór nad jego wykonaniem,
 2. przygotowywanie projektów uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawach zmian w budżecie gminy,
 3. prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych,
 4. prowadzenie księgowości budżetowej,
 5. wymierzanie i pobór podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej, analityka opłat,
 6. egzekucja zobowiązań podatkowych,
 7. prowadzenie rejestru podań i odwołań w zakresie ulg i umorzeń,
 8. załatwienie podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
 9. przyjmowanie od producentów rolnych wniosków z załącznikami o zwrot części podatku akcyzowego,
 10. wydanie decyzji określających kwoty zwrotu podatku akcyzowego,- sporządzenie listy wypłat,
 11. sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz sporządzenie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji celowej i realizacji wypłat podatku akcyzowego,
 12. załatwienie spraw związanych z potwierdzeniem posiadania gospodarstwa rolnego i prowadzeniu działalności rolniczej dla celów uzyskania przez rolników dopłat do produkcji,
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z poświadczeniem przez Wójta oświadczeń rolników ubiegających się o prawo pierwokupu, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym i ogólnej powierzchni posiadanego gospodarstwa,
 14. obsługa kasowa Urzędu, GOK, GBP i GOPS,
 15. obsługa finansowo - księgowa funduszy celowych,
 16. prowadzenie rejestru sprzedaży oraz zakupu towarów i usług do podatku VAT,
 17. prowadzenie finansowej ewidencji składników majątkowych Gminy,
 18. sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
 19. nadzorowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
 20. przyjmowanie dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji wycena i rozliczanie,
 21. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 22. naliczenia płac dla pracowników Urzędu, rozliczenie podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych,
 23. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i wynagrodzeniach pracowników,
 24. występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację środków na pokrycie części wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 25. prowadzenie dokumentacji do ustalenia zasiłków płatnych z ZUS,
 26. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Wojewódzkim, bankami, urzędami skarbowymi, ZUS i innymi.
 27. prowadzenie rejestru i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 28. rozliczanie inkasentów,
 29. udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych,
 30. sporządzenie sprawozdań z pomocy udzielonej przedsiębiorcom oraz o zaległych należnościach przedsiębiorców,
 31. współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie przykazywania 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego,
 32. pobieranie opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 33. księgowanie operacji dotyczących dochodów, wydatków, kosztów funduszy związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych unii europejskiej,
 34. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-07-18 18:28:56


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: