Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 4 marca 2024,     Imieniny: Kazimierza, Łucji
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu


Zadania referatu:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. gospodarowanie funduszem płac Urzędu,
  • a) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy,
  • b) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska kierowników w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
  • c) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
  • d) realizacja zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie kierowania zapytania do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o pracowniku,
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty dla organu prowadzącego w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli jak również zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela za wyjątkiem spraw statutowo zastrzeżonych do kompetencji ZEAS Gminy Lubaczów,
 4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli,
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym powszechne udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 6. prowadzenie ewidencji ludności Gminy oraz przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności, wnioskowanie o nadanie numeru PESEL.
 7. wydawanie poświadczeń zameldowania,
 8. na podstawie przedłożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego, sporządzanie przy użyciu środków informatycznych formularza będącego drukiem ścisłego zarachowania, a następnie po otrzymaniu wyprodukowanych przez Centrum personalizacji dokumentów dowodów osobistych, wydawanie ich wnioskodawcom,
 9. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
 10. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 11. współdziałanie z organami wojskowymi,
 12. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
 13. obsługa biurowo-kancelaryjna Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego zgodnie z ustalonym Regulaminem jego działania,
 14. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 15. prowadzenie kancelarii tajnej,
 16. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, sprawdzaniem i przekazywaniem właściwym instytucjom oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń składanych przez radnych, pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 17. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 18. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 19. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 20. prowadzenie obsługi kancelaryjnej i techniczno-organizacyjnej Rady, Komisji i Wójta,
 21. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady, posiedzeń Komisji, narad z sołtysami i spotkań Wójta,
 22. organizowanie szkoleń radnych,
 23. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 24. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 25. współdziałanie z sołectwami,
 26. prowadzenie i udostępnianie do publicznego wglądu zbioru przepisów gminnych,
 27. obsługa techniczno-organizacyjna wyborów i referendum,
 28. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie,
 29. obsługa sekretariatu,
 30. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji korespondencji,
 31. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz ich ewidencja,
 32. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługa Zarządu Gminnego Związku OSP,
 33. obsługa kancelaryjno - techniczna jednostek OSP RP i Zarządu Gminnego Związku OSP RP,
  • a) sporządzanie wniosków i załączników do Sadu Rejonowego o zmianę danych w KRS jednostek OSP,
  • b) sporządzanie wniosków o dotację, dopłatę, pomoc finansowo - materialną w ramach środków finansowych MSW i A oraz firm ubezpieczeniowych dla OSP,
 34. realizacja zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz w zakresie ogólnych przepisów BHP dotyczących zakładu pracy,
 35. obsługa kancelaryjna Urzędu i Rady zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
 36. prowadzenie biblioteki literatury fachowej dla potrzeb Urzędu zbiorów Dz. U. i M. P . oraz archiwum zakładowego Urzędu,
 37. prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,
 38. organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu,
 39. współpraca z organami sprawiedliwości, Prokuratury i Policji,
 40. koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia oraz współdziałanie z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
 41. sporządzanie informacji miesięcznych odnośnie zatrudnienia w Urzędzie niezbędnych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 42. zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowo - kancelaryjne i gospodarcze,
 43. prowadzenie spraw socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie,
 44. zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób wykonujących w Urzędzie Gminy pracę na podstawie "Umowy-zlecenie",
 45. prowadzenie rejestrów: osób przebywających w budynku Urzędu poza urzędowymi godzinami pracy, wyjść służbowych i prywatnych, pracy poza godzinami urzędowania,
 46. organizowanie komputeryzacji Urzędu przy współudziale innych referatów,
 47. współpraca z informatykiem w zakresie rozwoju systemów informatycznych oraz techniki biurowej urzędu,
 48. zapewnienie kompleksowego serwisu napraw i konserwacji dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych i łączności,
 49. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz ochrony przed przemocą w rodzinie zawartych w corocznie opracowywanym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 50. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 51. reprezentowanie GKRPA w Sądzie przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
 52. prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawartych w corocznie opracowywanym Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 53. współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach zawartych rocznym programie współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 54. wspieranie aktywności na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w ramach promowania zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia,
 55. przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych w ramach działalności kulturalnej.
 56. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz piwnicach będących własnością Urzędu
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-07-18 18:38:40


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: