Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 28 czerwca 2022,     Imieniny: Ireneusza, Leona, Benigny
  Strona główna\ ...\ Karty informacyjne

   Wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych w podatku od środków transportowych

Dokumenty wymagane:
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej

Załączniki:
Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym Odcinki emerytur lub rent – kserokopie Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.) Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty) udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne) Inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

Dokumenty do wglądu:

Opłaty:
Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia :
Do 30 dni

Komórka załatwiająca sprawę:

Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 16 84, fax. (17) 717 36 55
e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl
Referat Finansowy

Osoby upoważnione do załatwienia sprawy:

    MARIA DZIADURA - 0166321684 w. 29, m.dziadura@lubaczow.com.pl

Miejsce składania wniosku:

Odwołanie:
do SKO w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów w terminie 14 od otrzymania decyzji

Odwołanie opłaty:

Podstawa prawna:
art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291)

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Finansowym (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Formularze:
Brak Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: