Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 25 maja 2024,     Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2014/15

IV EDYCJA - LIGA GMINNA SZKÓŁ GMINY LUBACZÓW -
rok szkolny 2014/2015

1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:
• Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
• Zespół Szkół Publicznych w Młodowie
• Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
• Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym
2. Infrastruktura- baza sportowa:
• Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach
• Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej
• Hala sportowa w Baszni Dolnej
• Hala sportowa w Lisich Jamach
• Sala sportowa w Młodowie
• Boisko sportowe w Krowicy Samej

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:
1) Uczniowskie Kluby Sportowe:
◦ MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
◦ UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
◦ MUKS „Partner” w Młodowie
◦ SKS „Zryw” w Krowicy Samej
◦ Szkolny Klub Sportowy w Załużu
2) Szkolny Związek Sportowy
3) Gminne kluby sportowe
4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.
1) Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
2) Propagowania aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
3) Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
4) Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
5) Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych
6) Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach uprawiania sportu.
7) Popularyzowanie i upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych wśród ogółu dzieci i młodzieży.
8) Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
9) Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.
Regulaminy współzawodnictwa sportowego stanowią załączniki: nr 1, nr 2, nr 3.
5. Postanowienia końcowe
1) Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa w ramach piłki nożnej i zawodów lekkoatletycznych opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów, te. 16 632 16 84 e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl
2) Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).
3) Organizację i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji stanowi załącznik nr 4
6. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych i zawodów lekkoatletycznych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
7. Zadania Gminy Lubaczów :
a) zapewnić przejazdy drużynom, koszty organizacji turniejów (woda, poczęstunek) oraz puchary i dyplomy na podsumowanie Ligi Gminnej;
b) w sprawach organizacyjnych należy kontaktować się:
Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 16 84

Załącznik nr 1

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW
W RAMACH LIGI PIŁKI NOŻNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III- szkoły podstawowe,
b) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,
c) klasy I-III- gimnazja.
3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,
b) klasy I-III- gimnazja.
4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

II. ORGANIZATORZY
1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Ligii Piłki Nożnej objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Urząd Gminy Lubaczów.
2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:
a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
c) MUKS „Partner” w Młodowie
d) SKS „Zryw” w Krowicy Samej

3. Do obowiązków organizatora zawodów należy:
a) opracowanie gminnego kalendarza rozgrywek sportowych,
b) powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 5 dni wcześniej,
c) przygotowanie obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych,
d) zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy),
e) w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół oraz zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej szkoły oraz gminy.

III. UCZESTNICTWO
1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):
w szkole podstawowej (I-III, IV-VI), w gimnazjum (I-III).
3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.
7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów, na parkiecie w hali przebywa 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” (5 zawodników +bramkarz.)
8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców to cykl czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala +Orlik) .
2. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej klas I-III dziewcząt i chłopców to cykl po czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (hala +Orlik) i boisku przyszkolnym w Krowicy Samej.
Terminarze w harmonogramie rozgrywek.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.
2. Poszczególne zawody odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.
3. Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu czterech turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Punktacja wyników poszczególnych spotkań:
- 3 punkty – wygrane spotkanie
- 1 punkt – remis
- 0 punktów – przegrana
4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
5. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.
6. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
7. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.

Załącznik nr 2

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUBACZÓW
W RAMACH TRÓJBOJU I CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY – ( Szkoły Podstawowe kl. III - IV dz., chł.)

1. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 5 dziewcząt lub 5 chłopców urodzonych w roku 2004 i młodsi.

2. Program zawodów:
• bieg na 60 m,
• skok w dal (ze strefy),
• rzut piłeczką palantową ( 80 g).

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna. Pozostałe zasady podobnie jak w czwórboju la..

4. Punktacja:
Wyniki przeliczane są na punkty według tabel lekkoatletycznych. Suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika.

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY – ( Szkoły Podstawowe kl. V –VI dz., chł).

1. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców.
Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców rocznik 2002 i młodsi.

2. Program zawodów:
• bieg na 60 m,
• rzut piłeczką palantową (150 g),
• skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy
• bieg: dla dziewcząt – 600m, dla chłopców – 1000m.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

• Bieg na 60m
Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec do mety po przydzielonym im torze.
Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

• Skok w dal
Strefa jest częścią rozbiegu, posypaną kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną.
W skład strefy nie wchodzi plastelina. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. Pozostałe przepisy jak w skok w dal.

• Rzut piłeczką palantową

Rzuty wykonuje się w dowolny sposób, prawą lub lewą ręką, z miejsca lub z rozbiegu. Każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie 3 rzuty w konkursie. Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.
• Bieg na 600 i 1000m

Biegi rozgrywane będą w seriach na czas.

4. Punktacja:

Wyniki przelicza się na punkty według lekkoatletycznych tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika.
5. Nagrody:

Nagradzane będą dwie klasyfikacje: dziewcząt i chłopców klas III- VI.
Punkty za wynik będą sumowane razem z trójboju i czwórboju w kategorii dziewcząt szkół podstawowych w klasach III-VI, oraz tak samo będzie sumowana klasyfikacja chłopców.
Puchar Wójta Gminy Lubaczów będzie wręczony dla najlepszej szkoły w klasyfikacji dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.

Załącznik nr 3

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW
W RAMACH LIGI LEKKOATLETYCZNEJ

I. LIGA LEKKOATLETYCZNA – GIMNAZJA kl. I-III dz., chł.

1. Uczestnictwo:
W zawodach startują dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 1999 i młodsi.
W skład reprezentacji może wejść max. 15 zawodniczek lub zawodników.

2. Program zawodów: konkurencje do wyboru
• dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, 100 m ppł, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem (500g), rzut dyskiem (0,75kg), pchnięcie kulą (3 kg), 4 x 100m,
• chłopcy: 100 m, 300 m, 1000 m, 110 m ppł, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem (600 g), rzut dyskiem (1 kg), pchnięcie kulą (5 kg), 4 x 100 m.

Wysokość i rozstaw płotków jak dla młodzików.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie. Zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach. W jednej konkurencji szkoła może wystawić max. 3 zawodników (szkoła ma prawo wystawić 1 sztafetę).
Biegi w seriach na czas. W konkurencjach technicznych – po 4 próby.

4. Punktacja:
Osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg. lekkoatletycznych tabel punktowych. Na wynik drużyny składa się 12 najlepszych rezultatów.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w lidze najlepszego zawodnika.

5. Nagrody:
Nagradzane będą dwie klasyfikacje:
Puchar Wójta Gminy Lubaczów będzie wręczony dla najlepszej szkoły w klasyfikacji dziewcząt i chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Załącznik nr 4

Organizacja i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji

1. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).
2. Organizatorem zawodów jest nauczyciel/nauczyciele wychowania fizycznego danej szkoły, gdzie na miejscowych obiektach zgodnie z harmonogramem odbywają się zawody.
3. Wymagane jest aby uczniowie uczestniczący w zawodach posiadali aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach.
4. Organizator zawodów :
a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 7 dni przed planowanymi zawodami:
- zsp-basznia@lubaczow.com.pl
- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl
- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl
- sp-krowica@lubaczow.com.pl
- szkola-zaluze@sisggl.pl
b) zawiadamia osobę odpowiedzialną z poziomu Gminy Lubaczów za transport i catering o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów,
c) 3 dni po zakończeniu zawodów przesyła sprawozdanie do Pani Anny Janczura na adres: a.janczura@lubaczow.com.pl z dopiskiem: Komunikat z zawodów
5. W razie zmiany terminu zawodów wynikającego z ustalonego wcześniej harmonogramu, organizator zawodów szczebla szkolnego ustala z pozostałymi nauczycielami nowy termin i niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną na poziomie gminy.
6. Zawody odbywać się będą w okresie od 08.11.2014 r. do 31.05.2015 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-11-25 07:58:44


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: