Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 7 grudnia 2021,     Imieniny: Marcina, Ambrożego
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2014/15

IV EDYCJA - LIGA GMINNA SZKÓŁ GMINY LUBACZÓW -
rok szkolny 2014/2015

1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:
• Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
• Zespół Szkół Publicznych w Młodowie
• Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
• Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym
2. Infrastruktura- baza sportowa:
• Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach
• Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej
• Hala sportowa w Baszni Dolnej
• Hala sportowa w Lisich Jamach
• Sala sportowa w Młodowie
• Boisko sportowe w Krowicy Samej

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:
1) Uczniowskie Kluby Sportowe:
◦ MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
◦ UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
◦ MUKS „Partner” w Młodowie
◦ SKS „Zryw” w Krowicy Samej
◦ Szkolny Klub Sportowy w Załużu
2) Szkolny Związek Sportowy
3) Gminne kluby sportowe
4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.
1) Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
2) Propagowania aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
3) Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
4) Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
5) Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych
6) Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach uprawiania sportu.
7) Popularyzowanie i upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych wśród ogółu dzieci i młodzieży.
8) Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
9) Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.
Regulaminy współzawodnictwa sportowego stanowią załączniki: nr 1, nr 2, nr 3.
5. Postanowienia końcowe
1) Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa w ramach piłki nożnej i zawodów lekkoatletycznych opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów, te. 16 632 16 84 e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl
2) Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).
3) Organizację i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji stanowi załącznik nr 4
6. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych i zawodów lekkoatletycznych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
7. Zadania Gminy Lubaczów :
a) zapewnić przejazdy drużynom, koszty organizacji turniejów (woda, poczęstunek) oraz puchary i dyplomy na podsumowanie Ligi Gminnej;
b) w sprawach organizacyjnych należy kontaktować się:
Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 16 84

Załącznik nr 1

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW
W RAMACH LIGI PIŁKI NOŻNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III- szkoły podstawowe,
b) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,
c) klasy I-III- gimnazja.
3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,
b) klasy I-III- gimnazja.
4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

II. ORGANIZATORZY
1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Ligii Piłki Nożnej objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Urząd Gminy Lubaczów.
2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:
a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
c) MUKS „Partner” w Młodowie
d) SKS „Zryw” w Krowicy Samej

3. Do obowiązków organizatora zawodów należy:
a) opracowanie gminnego kalendarza rozgrywek sportowych,
b) powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 5 dni wcześniej,
c) przygotowanie obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych,
d) zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy),
e) w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół oraz zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej szkoły oraz gminy.

III. UCZESTNICTWO
1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):
w szkole podstawowej (I-III, IV-VI), w gimnazjum (I-III).
3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.
7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów, na parkiecie w hali przebywa 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” (5 zawodników +bramkarz.)
8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców to cykl czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala +Orlik) .
2. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej klas I-III dziewcząt i chłopców to cykl po czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (hala +Orlik) i boisku przyszkolnym w Krowicy Samej.
Terminarze w harmonogramie rozgrywek.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.
2. Poszczególne zawody odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.
3. Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu czterech turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Punktacja wyników poszczególnych spotkań:
- 3 punkty – wygrane spotkanie
- 1 punkt – remis
- 0 punktów – przegrana
4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
5. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.
6. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
7. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.

Załącznik nr 2

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUBACZÓW
W RAMACH TRÓJBOJU I CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY – ( Szkoły Podstawowe kl. III - IV dz., chł.)

1. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 5 dziewcząt lub 5 chłopców urodzonych w roku 2004 i młodsi.

2. Program zawodów:
• bieg na 60 m,
• skok w dal (ze strefy),
• rzut piłeczką palantową ( 80 g).

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna. Pozostałe zasady podobnie jak w czwórboju la..

4. Punktacja:
Wyniki przeliczane są na punkty według tabel lekkoatletycznych. Suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika.

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY – ( Szkoły Podstawowe kl. V –VI dz., chł).

1. Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców.
Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców rocznik 2002 i młodsi.

2. Program zawodów:
• bieg na 60 m,
• rzut piłeczką palantową (150 g),
• skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy
• bieg: dla dziewcząt – 600m, dla chłopców – 1000m.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.

• Bieg na 60m
Bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. Zawodnicy startują z bloków i powinni biec do mety po przydzielonym im torze.
Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

• Skok w dal
Strefa jest częścią rozbiegu, posypaną kredą. Szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. Końcem strefy powinna być belka z plasteliną.
W skład strefy nie wchodzi plastelina. Każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. Pozostałe przepisy jak w skok w dal.

• Rzut piłeczką palantową

Rzuty wykonuje się w dowolny sposób, prawą lub lewą ręką, z miejsca lub z rozbiegu. Każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie 3 rzuty w konkursie. Odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m. Liczy się najlepszy rezultat. Pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.
• Bieg na 600 i 1000m

Biegi rozgrywane będą w seriach na czas.

4. Punktacja:

Wyniki przelicza się na punkty według lekkoatletycznych tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika.
5. Nagrody:

Nagradzane będą dwie klasyfikacje: dziewcząt i chłopców klas III- VI.
Punkty za wynik będą sumowane razem z trójboju i czwórboju w kategorii dziewcząt szkół podstawowych w klasach III-VI, oraz tak samo będzie sumowana klasyfikacja chłopców.
Puchar Wójta Gminy Lubaczów będzie wręczony dla najlepszej szkoły w klasyfikacji dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.

Załącznik nr 3

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW
W RAMACH LIGI LEKKOATLETYCZNEJ

I. LIGA LEKKOATLETYCZNA – GIMNAZJA kl. I-III dz., chł.

1. Uczestnictwo:
W zawodach startują dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 1999 i młodsi.
W skład reprezentacji może wejść max. 15 zawodniczek lub zawodników.

2. Program zawodów: konkurencje do wyboru
• dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, 100 m ppł, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem (500g), rzut dyskiem (0,75kg), pchnięcie kulą (3 kg), 4 x 100m,
• chłopcy: 100 m, 300 m, 1000 m, 110 m ppł, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem (600 g), rzut dyskiem (1 kg), pchnięcie kulą (5 kg), 4 x 100 m.

Wysokość i rozstaw płotków jak dla młodzików.

3. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie. Zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach. W jednej konkurencji szkoła może wystawić max. 3 zawodników (szkoła ma prawo wystawić 1 sztafetę).
Biegi w seriach na czas. W konkurencjach technicznych – po 4 próby.

4. Punktacja:
Osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg. lekkoatletycznych tabel punktowych. Na wynik drużyny składa się 12 najlepszych rezultatów.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie decyduje wynik w lidze najlepszego zawodnika.

5. Nagrody:
Nagradzane będą dwie klasyfikacje:
Puchar Wójta Gminy Lubaczów będzie wręczony dla najlepszej szkoły w klasyfikacji dziewcząt i chłopców Szkół Gimnazjalnych.

Załącznik nr 4

Organizacja i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji

1. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).
2. Organizatorem zawodów jest nauczyciel/nauczyciele wychowania fizycznego danej szkoły, gdzie na miejscowych obiektach zgodnie z harmonogramem odbywają się zawody.
3. Wymagane jest aby uczniowie uczestniczący w zawodach posiadali aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach.
4. Organizator zawodów :
a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 7 dni przed planowanymi zawodami:
- zsp-basznia@lubaczow.com.pl
- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl
- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl
- sp-krowica@lubaczow.com.pl
- szkola-zaluze@sisggl.pl
b) zawiadamia osobę odpowiedzialną z poziomu Gminy Lubaczów za transport i catering o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów,
c) 3 dni po zakończeniu zawodów przesyła sprawozdanie do Pani Anny Janczura na adres: a.janczura@lubaczow.com.pl z dopiskiem: Komunikat z zawodów
5. W razie zmiany terminu zawodów wynikającego z ustalonego wcześniej harmonogramu, organizator zawodów szczebla szkolnego ustala z pozostałymi nauczycielami nowy termin i niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną na poziomie gminy.
6. Zawody odbywać się będą w okresie od 08.11.2014 r. do 31.05.2015 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-11-25 07:58:44


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: