Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 stycznia 2022,     Imieniny: Anastazego, Wincentego
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2016/17

VI EDYCJA

- LIGA GMINNA SZKÓŁ GMINY LUBACZÓW -
rok szkolny 2016/2017

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:

1)    Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

2)    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

3)    Zespół Szkół Publicznych w  Młodowie

4)    Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

5)    Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym

2. Infrastruktura- baza sportowa:

1)    Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach

2)    Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej

3)    Hala sportowa w Baszni Dolnej

4)    Hala sportowa w Lisich Jamach

5)    Sala sportowa w Młodowie

6)    Boisko sportowe w Krowicy Samej

 

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:

1) Uczniowskie Kluby Sportowe:

a)    MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

b)    UKS „Kryształ” w Lisich Jamach

c)    MUKS „Partner” w Młodowie

d)    SKS „Zryw” w Krowicy Samej

e)    Szkolny Klub Sportowy w Załużu

2) Szkolny Związek Sportowy

3) Gminne kluby sportowe

4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.

1)    Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.

2)    Propagowania aktywnych form wypoczynku  wśród dzieci i młodzieży.

3)    Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych  imprezach sportowych,    stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.

4)    Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.

5)    Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych

6) Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych     formach uprawiania sportu.

7)    Popularyzowanie  i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci  i młodzieży.

8)   Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.

9)  Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.

 

 Regulaminy współzawodnictwa sportowego stanowią załączniki: nr 1 i nr 2.

Organizację i sposób informowania o zawodach i wynikach rywalizacji sportowej stanowi załącznik nr 3.


Załącznik nr 1

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW

W RAMACH LIGI GMINNEJ PIŁKI NOŻNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

a) klasy I-III- szkoły podstawowe,

b) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

c) klasy I-III- gimnazja.

3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

b) klasy I-III- gimnazja.

4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

 

II. UCZESTNICTWO

1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).

2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):

w szkole podstawowej (I-III, IV-VI), w gimnazjum (I-III).

      3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.

4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.

      5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.

      7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów na hali uczestniczy 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” 6 piłkarzy (5 zawodników +bramkarz).

8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK

     1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców to cykl czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala +Orlik) .

     2. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej klas I-III dziewcząt i chłopców to cykl po czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (hala +Orlik) i boisku przyszkolnym w Krowicy Samej.

Terminarze w harmonogramie rozgrywek.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1.Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.

     2. Poszczególne zawody odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.

3. Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu czterech

turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Punktacja wyników poszczególnych spotkań:

- 3 punkty – wygrane spotkanie

- 1 punkt – remis

- 0 punktów – przegrana

     4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

     5. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki nożnej.

     6. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

    


Załącznik nr 2

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

SZKÓŁ GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW

W RAMACH LIGII PIŁKI SIATKOWEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Liga Piłki Siatkowej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży gimnazjalnej.

2. Zawody organizowane są w jednej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców klas I-III gimnazjów

3.Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

 

II. UCZESTNICTWO

1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).

2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami) uczniów

gimnazjum klas I-III.

3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.

4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.

5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.

7. Drużyna może liczyć do 10 zawodników (6 rozgrywających + 4 rezerwowych).

8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Program Ligi Piłki Siatkowej Gimnazjów klas I-III to cykl czterech turniejów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala sportowa) Terminarz w harmonogramie rozgrywek.

2. Punktacja:

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje:

a)    w stosunku 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt., przegrana 0 pkt.

b)    w stosunku 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt., przegrana 1 pkt.

 1. Poszczególne mecze odbywają się według systemu „każdy z każdym” w grupie dziewcząt i chłopców po losowaniu kolejności spotkań.

4.Po rozegraniu 4 turniejów dziewcząt i chłopców wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej Gimnazjów.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Turnieje piłki siatkowej rozgrywane są zgodnie z przepisami piłki siatkowej oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki siatkowej.

2. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w grupie dziewcząt i chłopców kat. gimnazjów.

3. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki siatkowej.

4. Za zajęcie I miejsca oddzielnie dla dziewcząt i chłopców zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.


Załącznik nr 3

 

Organizacja i sposób informowania o zawodach i wynikach rywalizacji sportowej.

 

 1. Turnieje sportowe odbywać się będą w soboty (ewentualnie w dniach nauki szkolnej).
 2. Wymagane jest aby uczniowie uczestniczący w zawodach posiadali aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach.
 3. Organizatorem zawodów na szczeblu szkolnym jest nauczyciel/nauczyciele wychowania fizycznego danej szkoły, gdzie na miejscowych obiektach sportowych zgodnie z harmonogramem odbywają się zawody. 
  1. Organizator zawodów szczebla szkolnego:

a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 5 dni przed planowanymi zawodami:

- zsp-basznia@lubaczow.com.pl

- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl

- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl

- sp-krowica@lubaczow.com.pl

- szkola-zaluze@sisggl.pl

b) zawiadamia osobę odpowiedzialną z poziomu Gminy Lubaczów za transport i catering

o terminie, godzinie i miejscu  rozgrywania zawodów,

c) do 3 dni po zakończeniu zawodów przesyła sprawozdanie na adres: a.janczura@lubaczow.com.pl  z dopiskiem: „Komunikat z zawodów”

 1. W razie zmiany terminu zawodów wynikającego z ustalonego wcześniej harmonogramu, organizator zawodów szczebla szkolnego ustala z pozostałymi nauczycielami nowy termin i niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną na poziomie gminy.
 2. Zawody odbywać się będą w okresie od 08.10.2016 r. do 31.05.2017 r.
 3. O klasyfikacji końcowej szkoły decydować będzie łączna ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.
 4. Za zajęcie I miejsca w danej dyscyplinie sportu dla każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 5. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych, dla wszystkich rozgrywanych dyscyplin sportowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
 6. Szkoła, która w kwalifikacji końcowej trzykrotnie pod rząd dla swej kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum) uzyska najwyższą liczbę punktów zachowuje na stałe puchar Wójta Gminy Lubaczów.
 7. Wszystkie szkoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
 8. Uroczyste podsumowanie Ligi Gminnej Szkół odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich szkół.
 9. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa sportowego w ramach Ligi Gminnej Szkół opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów
 10. Gmina Lubaczów zapewni, koszty organizacji turniejów (przejazd drużyn, woda, poczęstunek) oraz puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, poczęstunek na podsumowanie Ligi Gminnej Szkół.
 11. W  sprawach  organizacyjnych  należy  kontaktować  się: 

Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów,  tel. 16 632 16 84, e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram VI edycji  Ligi Gminnej Szkół

Rok szkolny 2016/2017

Lp.

Zawody

Termin
     realizacji

Organizatorzy

1.

Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa I-III

    8.10.2016r.

Basznia Dolna

(„Orlik”)

2.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (1)

Gimnazjum I-III

    8.10.2016r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

3.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (1)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   15.10.2016r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

4.

Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   22.10.2016r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

5.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (2)

Gimnazjum I-III

   22.10.2016r.

Basznia Dolna

(„Orlik”)

6.

Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa I-III

    5.11.2016r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

7.

Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   19.11.2016r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

8.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (3)

Gimnazjum I-III

   19.11.2016r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

9.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (2)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   26.11.2016r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

10.

Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa I-III

   3.12.2016r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

11.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (4)

Gimnazjum I-III

   3.12.2016r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

12.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (3)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   10.12.2016r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

13.

Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   17.12.2016r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

14.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (1)

Gimnazjum I-III

   17.12.2016r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

15.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (2)

Gimnazjum I-III

    4.02.2017r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

16.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (3)

Gimnazjum I-III

   11.02.2017r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

 17.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (4) Gimnazjum I-III

    18.02.2017r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

 18.

Turniej piłki nożnej chłopców (4)

Szkoła Podstawowa IV-VI

     8.04.2017r.

Basznia Dolna

(„Orlik”)

 19.

Turniej piłki nożnej chłopców (4)

Szkoła Podstawowa I-III

    22.04.2017r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

 20.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (4)

Szkoła Podstawowa IV-VI

    29.04.2017r.


    Krowica Sama

    (boisko trawiaste)

 

Uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej

Maj - Czerwiec
 2017r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

 w Lisich Jamach

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-04 14:16:54


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: