Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 kwietnia 2024,     Imieniny: Adolfa, Tymona
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2017/18

VII EDYCJA LIGI GMINNEJ SZKÓŁ GMINY LUBACZÓW
rok szkolny 2017/2018

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie
4) Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
5) Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym, startująca jedynie w kategorii chłopców IV – VII

2. Infrastruktura- baza sportowa:
1) Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach
2) Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej
3) Kompleks boisk sportowych w Krowicy Hołodowskiej
3) Hala sportowa w Baszni Dolnej
4) Hala sportowa w Lisich Jamach
5) Sala sportowa w Młodowie
6) Boisko sportowe w Krowicy Samej

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:
1) Uczniowskie Kluby Sportowe:
a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
c) MUKS „Partner” w Młodowie
d) SKS „Zryw” w Krowicy Samej
e) Szkolny Klub Sportowy w Załużu
2) Szkolny Związek Sportowy
3) Gminne kluby sportowe

4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.
1) Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
2) Propagowania aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
3) Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
4) Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
5) Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych
6) Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach uprawiania sportu.
7) Popularyzowanie i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci i młodzieży.
8) Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
9) Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.

Regulaminy współzawodnictwa sportowego stanowią załączniki: nr 1 i nr 2.

Organizację i sposób informowania o zawodach i wynikach rywalizacji sportowej stanowi załącznik nr 3.

Załącznik nr 1

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGI GMINNEJ PIŁKI NOŻNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III- szkoły podstawowe,
b) klasy IV-VII- szkoły podstawowe,
c) klasy II-III- gimnazja.
3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy IV-VII- szkoły podstawowe,
b) klasy II-III- gimnazja.
4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.
II. UCZESTNICTWO
1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):
w szkole podstawowej (I-III, IV-VII), w gimnazjum (II-III).
3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.
7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów na hali uczestniczy 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” 6 piłkarzy (5 zawodników +bramkarz).
8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.
III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców oraz klas IV-VII dziewcząt i chłopców to cykl trzech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (na hali sportowej lub „Orliku”) oraz w Krowicy Hołodowskiej – „Orlik”.
2. Program Ligi Gimnazjalnej klas II-III dziewcząt i chłopców to cykl trzech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach, (na hali sportowej lub „Orliku”) oraz w Krowicy Hołodowskiej – „Orlik”. Harmonogram rozgrywek precyzuje szczegółowo termin i miejsce rozgrywanych turniejów.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.
2. Poszczególne turnieje odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.
3. Wyniki poszczególnych turniejów sumowane są po zakończeniu cyklu trzech turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Punktacja wyników poszczególnych spotkań:
- 3 punkty – wygrane spotkanie
- 1 punkt – remis
- 0 punktów – przegrana
4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
5. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki nożnej.
6. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Załącznik nr 2

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGII PIŁKI SIATKOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Liga Piłki Siatkowej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży gimnazjalnej.
2. Zawody organizowane są w jednej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców klas II-III gimnazjów
3.Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie rozgrywek.
II. UCZESTNICTWO
1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami) uczniów gimnazjum klas II-III.
3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.
7. Drużyna może liczyć do 10 zawodników (6 rozgrywających + 4 rezerwowych).
8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.
III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Program Ligi Piłki Siatkowej Gimnazjów klas II-III to cykl trzech turniejów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców organizowanych w halach sportowych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach i Młodowie.
Harmonogram rozgrywek precyzuje szczegółowo termin i miejsce rozgrywanych turniejów.
2. Punktacja:
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje:
a) w stosunku 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt., przegrana 0 pkt.
b) w stosunku 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt., przegrana 1 pkt.
Poszczególne mecze odbywają się według systemu „każdy z każdym” w grupie dziewcząt i chłopców po losowaniu kolejności spotkań.
4. Po rozegraniu 3 turniejów dziewcząt i chłopców wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej Gimnazjów.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Turnieje piłki siatkowej rozgrywane są zgodnie z przepisami piłki siatkowej oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki siatkowej.
2. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w grupie dziewcząt i chłopców kat. gimnazjów.
3. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki siatkowej.
4. Za zajęcie I miejsca oddzielnie dla dziewcząt i chłopców zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Załącznik nr 3

ORGANIZACJA I SPOSÓB INFORMOWANIA O ZAWODACH I WYNIKACH RYWALIZACJI SPORTOWEJ.

1. Turnieje sportowe odbywać się będą w soboty (ewentualnie w dniach nauki szkolnej).
2. Wymagane jest aby uczniowie uczestniczący w zawodach posiadali aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach.
3. Organizatorem zawodów na szczeblu szkolnym jest nauczyciel/nauczyciele wychowania fizycznego danej szkoły, gdzie na miejscowych obiektach sportowych zgodnie z harmonogramem odbywają się zawody.
4. Organizator zawodów szczebla szkolnego:
a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 5 dni przed planowanymi zawodami:
- zsp-basznia@lubaczow.com.pl
- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl
- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl
- sp-krowica@lubaczow.com.pl
- szkola-zaluze@sisggl.pl
b) zawiadamia osobę odpowiedzialną z poziomu Gminy Lubaczów za transport i catering o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów,
c) do 3 dni po zakończeniu zawodów przesyła sprawozdanie na adres: a.janczura@lubaczow.com.pl z dopiskiem: „Komunikat z zawodów”
5. W razie zmiany terminu zawodów wynikającego z ustalonego wcześniej harmonogramu, organizator zawodów szczebla szkolnego ustala z pozostałymi nauczycielami nowy termin i niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną na poziomie gminy.
6. Zawody odbywać się będą w okresie od 04.11.2017 r. do 31.05.2018 r.
7. O klasyfikacji końcowej szkoły decydować będzie łączna ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.
8. Za zajęcie I miejsca w danej dyscyplinie sportu dla każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
9. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych, dla wszystkich rozgrywanych dyscyplin sportowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
10. Szkoła, która w kwalifikacji końcowej trzykrotnie pod rząd dla swej kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum) uzyska najwyższą liczbę punktów zachowuje na stałe puchar Wójta Gminy Lubaczów.
11. Wszystkie szkoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
12. Uroczyste podsumowanie Ligi Gminnej Szkół odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich szkół.
13. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa sportowego w ramach Ligi Gminnej Szkół opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów.
14. Gmina Lubaczów zapewni koszty organizacji turniejów (przejazd drużyn, woda, poczęstunek oraz puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, poczęstunek na podsumowanie Ligi Gminnej Szkół).
15. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się: Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura, ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 16 84, e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl

 

Harmonogram rozgrywek VII edycji Ligi Gminnej Szkół – rok szkolny 2017/2018

 

     Lp.

Zawody

      Termin
     realizacji     

Organizatorzy

1.

 Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa I-III

   04.11.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 2.

 Turniej piłki nożnej dziewcząt (1)

Szkoła Podstawowa IV-VII

   18.11.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 3.

 Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa IV-VII     

   25.11.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 4.

 Turniej piłki nożnej dz i chł (1)

Gimnazjum II-III

   02.12.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 5.

 Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa I-III

   09.12.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 6.

 Turniej piłki siatkowej dz i chł (1)
Gimnazjum II-III

   16.12.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 7.

 Turniej piłki siatkowej dz i chł (2)
Gimnazjum II-III

    06.02.2018r.

 Młodów

(hala sportowa)

 8.

 Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa IV-VII              

   07.02.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 9.

 Turniej piłki nożnej dziewcząt (2)

Szkoła Podstawowa IV-VII              

    18.02.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 10.

 Turniej piłki siatkowej dz i chł (3)
Gimnazjum II-III

    10.03.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 11.

 Turniej piłki nożnej dz i chł (2)

Gimnazjum II-III

    24.03.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 12.

 Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa IV-VII

   07.04.2018r.

 Krowica Hołodowska

(„Orlik”)

 13.

 Turniej piłki nożnej dz i chł (3)

Gimnazjum II-III

    14.04.2018r.

 Basznia Dolna

(„Orlik”)

 14.

 Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa I-III

    21.04.2018r.

 Lisie Jamy

(„Orlik”)

 15.

 Turniej piłki nożnej dziewcząt (3)

Szkoła Podstawowa  IV-VII

  Maj 2018r.

Do uzgodnienia

 Krowica Hołodowska

(„Orlik”)

 

Uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej

Początek czerwca
 

Basznia,

Młodów,

 Krowica

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-11-07 09:49:04


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: