Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 13 lipca 2024,     Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie

   Działając w oparciu o art.173 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), na podstawie art.32 ust.2 i 3, art. 46a  ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr  98, poz.1071, z późn. zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że na żądanie:
Pana  Antoniego  Siwowskiego
PP „PROMOST CONSULTING”
 ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów,
działającego z pełnomocnictwa
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
w dniu 14.01.2009 r. została wydana decyzja znak: IKiR–II-7624/24/08 o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz, na odcinku Lubaczów – Budomierz w km 6+176 – 17+550 wraz z przebudową dwóch skrzyżowań, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  • obręb Miasta Lubaczów – 2561/4, 3582, 4005, 4472/1, 4403, 3595, 2560/5;
  • obręb wsi Lisie Jamy – 587, 413, 586;
  • obręb wsi Wólka Krowicka – 544, 815, 543;
  • obręb wsi Krowica Hołodowska – 760/1, 525, 1209.
   Przed wydaniem decyzji na podstawie art.48 ust 2 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono do organu ochrony środowiska, to jest Starosty Lubaczowskiego, a na podstawie art. 57 ust. 1 tej ustawy do Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o podanie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt 11 sentencji decyzji.
   Od podanej decyzji  służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pok. nr 15, w terminie j/w.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-14 07:07:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-14 07:11:58
 
    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Na podstawie art.61 §1 i §4 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 8 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 23.01.2009 r. na żądanie: Gmina Wiejska Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów  zostało   wszczęte   postępowanie  (znak sprawy: IKiR-II-7624/1/09) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodów i Karolówka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kolektorem tłocznym na terenie miasta Lubaczowa.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-23 15:13:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-23 15:16:23
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: