Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 kwietnia 2024,     Imieniny: Adolfa, Tymona
  Strona główna\ ...\ Archiwum\ Edukacja ekologiczna


Śmieciom i odpadom mówimy nie

    Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. Człowiek, żyjący początkowo w symbiozie z przyrodą, wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją przekształcać. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, iż w drugiej połowie dwudziestego wieku podjęte zostały kompleksowe działania mające na celu ochronę środowiska. Tym samym przyczyniono się w sposób pośredni do ochrony samego człowieka.
    Podstawą tej działalności powinno być wychowanie ogółu społeczeństwa, które należy rozpoczynać od najmłodszej generacji.
    Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” dzieciom od najmłodszych lat. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją muszą ją poznawać. Nie można jednak poprzestawać na podawaniu czystej wiedzy. Sama naukowa nazwa jest tylko suchym słowem.
Edukacja ekologiczna to: formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.
    Aktualnie narasta konieczność przewartościowania postaw człowieka względem przyrody. Dlatego istotną rolę w tym zakresie może spełniać spójny system edukacji i wychowania środowiskowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
   
Selektywna Zbiórka


    Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie to wspólne działanie jest celem ochrony środowiska, w którym żyjemy. są konieczne dla naszego własnego dobra i bezpieczeństwa.
    Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie jak postępować aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania.
    Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach.
    Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.
    Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych jak również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiórki.
    Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu. Przedsięwzięcie to, obok nieocenionych korzyści ekologicznych, niesie ze sobą znaczne oszczędności ekonomiczne.
Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko komunalne
    W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%. Jest to wskaźnik bardzo znaczący, biorąc pod uwagę, że koszty budowy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle rosną.
Zmniejszenie szkodliwości odpadów trafiających na składowisko komunalne
    Selektywna zbiórka powinna obejmować również odpady tzw. niebezpieczne. Powoduje to m.in. znaczne zmniejszenie toksyczności odpadów komunalnych trafiających na składowisko. Obniża koszty jego eksploatacji oraz zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Posegregowane odpady niebezpieczne muszą jednak mieć zapewniony odbiór i być poddane unieszkodliwianiu (np. akumulatory, oleje, rtęciówki).
Pozyskanie surowców wtórnych
    Korzyści wynikających z pozyskania i przetwarzania surowców wtórnych nie trzeba chyba uzasadniać. Warto jednak zwrócić uwagę na parę ważnych elementów.
 • Selektywna zbiórka jest źródłem surowców, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej dużo mniejszych nakładów (energii, surowców itd.) niż w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne. W szczególności ogromną rolę mają tu odpady opakowaniowe.
 • Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska. Dobrym przykładem może tu być makulatura. Przy jej zastosowaniu do produkcji papieru, zużycie energii zmniejsza się średnio 2,5-krotnie, zużycie wody w procesie produkcyjnym o około 60%, zanieczyszczenia powietrza o około 75%, toksycznych ścieków papierniczych o około 35%. Ograniczona zostaje także wycinka drzew.
 • Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się udział surowców pierwotnych w produkcji, co stanowi ich oszczędność i nie wpływa na degradację krajobrazu.
Selektywna zbiórka odpadów opiera się głównie na:
 1. Zbiórce surowców wtórnych do przeznaczonych specjalnie na ten cel pojemników, worków, paczek itp.
 2. Zbiórce odpadów "niebezpiecznych", w zależności od rodzaju, do specjalnych pojemników, wyznaczonych punktów w gminie, punktów utylizacji itp.
 3. Sortowaniu i przeładunku zebranych surowców wtórnych.
 4. Transportu surowców wtórnych i odpadów "niebezpiecznych" do odbiorcy (producenta) lub miejsca utylizacji.
    Najczęściej występującym przy selektywnej zbiórce problemem jest zanieczyszczenie surowców wtórnych innego rodzaju odpadami. Mieszkańcy często z niedoinformowania, niezrozumienia lub po prostu lenistwa, wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich pojemników. Dlatego niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji i informacji o celach i metodach zbiórki. Mimo wszystko, konieczne jest w większości przypadków sortowanie wyselekcjonowanych i zebranych surowców w specjalnie do tego celu przeznaczonej sortowni.
    Obecne technologie nie pozwalają na odzysk lub przetworzenie wszystkich rodzajów odpadów. Dlatego ważne jest by w pojemnikach i workach do segregacji znalazły się odpady, które można poddać recyklingowi.

Oto kilka uwag dotyczących segregacji odpadów:

Papier
co uzyskujemy:
 • odzyskując papier z makulatury chronimy lasy
 • ograniczenie zużycia energii, wody i zanieczyszczenia powietrza
 • zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach
wyprodukowania 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew. z 100 ton makulatury można wytworzyć 90 ton papieru

Szkło
co uzyskujemy:
 • odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny
szkło nie ulega rozkładowi, możne natomiast być przetwarzane nieograniczoną ilość razy

Aluminium
co uzyskujemy:
 • odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu
 • recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody
w Szwecji 91% puszek poddawanych jest recyklingowi,  produkcja aluminium pobiera bardzo dużo energii: na wyprodukowanie 1kg aluminium potrzeba tyle samo energii ile na wyprodukowanie 20kg chleba

Tworzywa sztuczne
co uzyskujemy:
 • poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel, ropę naftową
 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej
butelka plastikowa rozkłada się 500lat

    Każdy z Nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Wyrzucanie śmieci czy nawet segregacja nie jest rozwiązaniem. Najlepiej zagospodarowane odpady to takie odpady, które w ogóle nie powstają. Zapobiegać powstawaniu odpadów możemy w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie robienia zakupów. Wybieramy towary porządnie opakowane lecz nie koniecznie w dużą ilość opakowań. Możemy wybrać towary w opakowaniach wielokrotnego użytku.
    Poza odpadami przemysłowymi i komunalnymi wyróżnia się odpady niebezpieczne. Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. Są one wytwarzane głównie w procesach technologicznych w przemyśle, rolnictwie i przetwórstwie rolnym, gospodarce komunalnej, transporcie, służbie zdrowia, itp. Odpady niebezpieczne mogą być unieszkodliwiane w specjalnych instalacjach lub składowane jedynie na specjalnych składowiskach, które muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane dla odpadów niebezpiecznych.
    Na co dzień w naszych domach mamy również do czynienia z odpadami niebezpiecznymi. Do najczęstszych należą: żarówki rtęciowe, halogenowe, neonówki, oleje, smary, baterie, akumulatory, termometry, lekarstwa, lakiery, farby.

    Gmina Wiejska Lubaczów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotację z zakresu edukacji ekologicznej na realizację zadania pn. „Śmieciom i odpadom mówimy nie” – kształtowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie Gminy Lubaczów.
    Niniejszy projekt zakłada organizację akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną na terenie Gminy Lubaczów, kształtowanie zachowań ekologicznych w domu, szkole i w najbliższym otoczeniu, jak też uświadomienie mieszkańcom naszej gminy zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikających m.in. z nielegalnego wywożenia śmieci i odpadów do lasów.
    W ramach projektu pod nazwą „Śmieciom i odpadom mówimy nie” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Gminę Wiejską Lubaczów trzy konkursy:
 1. Na prace z surowców wtórnych – „Eko-sztuka”,
 2. Konkurs fotograficzny - „Przyroda wokół nas w obiektywie”,
 3. Konkurs na prezentację  multimedialną o tematyce dotyczącej zbiórki i segregacji odpadów. 
    Pierwszy etap konkursu odbył się na szczeblu szkolnym, angażując dużą liczbę uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych gminy . Udział w konkursach spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Do II etapu konkursów -  na szczeblu gminnym zakwalifikowały się prace wykonane przez  około 80-u uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 12 nauczycieli – opiekunów ze wszystkich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Gminy Lubaczów, prezentując swoje prace w trzech konkurencjach.
Jury komisji gminnej z ogromnym uznaniem i podziwem odniosło się do zaprezentowanych prac, zdjęć i prezentacji multimedialnych. Komisja konkursowa oceniając prace indywidualne i grupowe postanowiła uhonorować i nagrodzić łącznie 35- ciu uczniów.
W konkursie na pracę z surowców wtórnych „Eko – sztuka” przyznano:
 •  I miejsce - za pracę „Zagroda” dla Aleksandry Antosz uczennicy Szkoły Podstawowej w Załużu.
 • II miejsce - za pracę „Dbaj o ziemię” dla Joanny Ciepłej uczennicy Publicznego Gimnazjum w Baszni Dolnej.
 • II miejsce - za pracę grupową „Wiejska zagroda” dla Sylwestra Mosiężnego, Marcina Mosiężnego, Andrzeja Bereżańskiego uczniów Szkoły Podstawowej w Młodowie.
 • III miejsce - za pracę „Róża z drutu” dla Gai Szwed uczennicy Szkoły Podstawowej w Dąbkowie.
 • III miejsce - za pracę „Koszyczek” dla Jagody Antosz uczennicy Szkoły Podstawowej w Załużu.
     Ponadto jury wyróżniło prace:
„Akwarium” Eweliny Haliniak uczennicy Szkoły Podstawowej w Baszni Dolnej, „Odkurzacz” pracę grupową wykonaną przez Monikę Huk, Dawida Konopkę, Mariusza Konopkę, Klaudię Kopciuch, Grzegorza Kucel, Beatę Maciułę uczniów Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej.

W konkursie fotograficznym „Przyroda wokół nas w obiektywie” przyznano:
 • I miejsce – za zdjęcie „Bezodpływowe oczko wodne” dla Jakuba Wacnika  ucznia kl. VI Szkoły Podstawowej w Baszni Dolnej.
 • II miejsce – za zdjęcie „Jesienna dróżka” dla  Wioletty Załuskiej  uczennicy kl. II b Publicznego Gimnazjum w Młodowie.
 • II miejsce – za zdjęcie „Rzekotka drzewna” dla Karoliny Richter uczennicy  Szkoły Podstawowej w Młodowie.
 • III miejsce – za zdjęcie „Zakręt rzeki Lubaczówki” dla Anety Żurawel uczennicy  Publicznego Gimnazjum w Młodowie.
Ponadto jury wyróżniło zdjęcia:
„Borowik szlachetny” Magdaleny Wacnik  uczennicy kl II b  Publicznego Gimnazjum w Baszni Dolnej, „Praca Bobrów” Eweliny Sioma uczennicy  kl IV  Szkoły Podstawowej  w Dąbkowie.

W konkursie na  prezentację multimedialną o tematyce dotyczącej zbiórki i segregacji odpadów przyznano:
 • I miejsce - za prezentację „Śmieciom i odpadom mówimy nie” dla Tomasza Janczury ucznia klasy VI  Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach.
 • I miejsce – za prezentację „Śmieciom i odpadom mówimy nie” dla Kamila Nicponia ucznia klasy IIIb  Publicznego Gimnazjum w Młodowie.
 • II miejsce - za prezentację grupową „Eko-Ludek” dla Jadwigi Bukity, Małgorzaty Jabłońskiej, Karoliny Richter uczennic klasy V Szkoły Podstawowej w Młodowie.
 • III miejsce – za prezentację grupową „Segregujemy – świat ratujemy” dla Kingi Huk, Anety Pukas, Elżbiety Hanus, Sylwii Dańków, Małgorzaty Furgały uczennic klas IIa i IIb  Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej.
    Ponadto jury doceniając ogromny wkład uczniów włożony w zaprezentowane prezentacje multimedialne postanowiło wyróżnić pozostałe prace.
Prezentacje: Agnieszki Malec i Izabeli Antonik uczennic klasy VI Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Katarzyny Pióro i Aleksandry Tworko uczennic klasy V Szkoły Podstawowej w Dąbkowie, Arkadiusza Wałczyka ucznia klasy IIIb Publicznego Gimnazjum w Baszni Dolnej.Galeria "Eko-sztuka"


Galeria prac "Konkursu fotograficznego"


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-12-17 14:38:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2007-12-18 10:23:20


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: