Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 stycznia 2022,     Imieniny: Anastazego, Wincentego
  Strona główna\ ...\ Realizowane inwestycjeW trakcie realizacji


Zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc publicznych i zakładów pracy oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu  drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
 1. Przebudowa drogi gminnej Załuże - Czarne Nr 105101 w km 0+490 - km 1 + 335.
 2. Przebudowa drogi gminnej Wólka Krowicka - Brozie Nr 105119R w km 0+020 - km 0+850 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu).
 3. Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna - Piaski - PKP Nr 105104R w km 0+003 do km 0+800 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu).
 4. Przebudowa drogi gminnej Budomierz - młyn Nr 105123R w km 0+398 - km 1 + 323 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu).
 5. Przebudowa drogi gminnej Podlesie - przez wieś Nr 105114 R w km 0+000 - km 0+918.
 6. Przebudowa drogi gminnej Lisie Jamy - Wygnańce Nr 105117 R w km 0+000 - km 0+670.

Termin realizacji:

 • Zadanie 1: do 31.12.2016
 • Zadania 2-6: do 16.06.2017

Łączny koszt zadań: 3 138 282,67 zł, w tym dofinansowanie PROW 2014-2020: 1 996 885,00 zł

Wykonawca:

Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik - Lider
oraz PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz - Partner
Zadanie "Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni" obejmuje dobudowę do istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej segmentu przedszkola wraz z częściową modernizacją istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do połączenia go z przedszkolem, a także modernizację istniejącej kotłowni. Realizacja projektu stworzy korzystne warunki do rozwoju przedszkola w Baszni Dolnej zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu, a także zwiększenie dostępności do opieki i edukacji najmłodszych dzieci z obszarów wiejskich gminy Lubaczów.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.
Całkowita wartość projektu: 1 176 470,60 zł, w tym dofinansowanie RPO: 752 479,72 zł, udział finansowy Gminy: 423 990,88 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: luty 2018.Projekt "Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne" obejmuje 
przebudowę budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z przebudową sali sportowej. Dodatkowo zespół szkół
zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt ICT i doposażony w materiały dydaktyczne zostanie pracownia przyrodnicza.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Całkowita wartość projektu: 1 198 610,62 zł, w tym dofinansowanie RPO: 1 000 000,00 zł, udział finansowy Gminy: 198 610,62 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: luty 2018.


Projekt "Budowa szatni sportowej przy stadionie wielofunkcyjnym w Młodowie i przebudowa boiska sportowego w Lisich
Jamach" obejmuje dokończenie budowy budynku szatni przy stadionie w Młodowie i przebudowę boiska sportowego w Lisich Jamach, w tym  wykonanie nowej nawierzchni trawiastej boiska sportowego z instalacją nawadniająca, montaż niezbędnego wyposażenia boiska (bramki, piłkochwyty 5,5x42,00 m, kabiny dla zawodników rezerwowych, płotek bezpieczeństwa z
paneli stalowych o wys. 1,2m , elektroniczna tablica wyników), wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenie terenu i montaż stojaków na rowery.

   Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej.
Wartość zadania: 600000,00 zł, w tym dofinansowanie 300000,00 zł.

Wykonawcy:
Szatnia Młodów:
Usługi Budowlane „BUD–MONT” Tadeusz Bednarczyk
ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów

Boisko Lisie Jamy:
Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Bauman
Kowalówka 9, 37-611 Cieszanów

Zobacz także:
  - Galeria zdjęć


Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego w Krowicy Hołodowskiej” ma na celu modernizację już istniejącej bazy sportowej wraz z budową ogólnodostępnego kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz placem zabaw dla dzieci tworząc tym samym jak najlepsze warunki do uprawiania sportu i aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych zarówno dla mieszkańców

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego boiska trawiastego wraz z wykonaniem nawodnienia boiska, remont budynku sanitarno-szatniowego, budowę dwóch nowych boisk: z trawą syntetyczną do piłki nożnej(treningowe) oraz nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, siatkówki i tenisa, plac zabaw, drenaż boisk, komunikację (chodniki z bramy wejściowej do boisk, placu zabaw i szatni), ogrodzenie boisk i monitoring obiektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Jnfrastruktury Sportowej.
Wartość zadania: 1331024 zł, w tym dofinansowanie 600000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018.
Zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej" obejmuje działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę z przebudową budynku po byłej szkole podstawowej w Krowicy Lasowej na potrzeby utworzenia domu pomocy społecznej. Realizacja projektu stworzy korzystne warunki do utworzenia domu pomocy społecznej zwiększającego dostępność do usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich z obszaru gminy i powiatu lubaczowskiego. Prace budowlane obejmują kompleksową przebudowę istniejącego budynku wraz z rozbudową o nową część.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Całkowita wartość projektu: 2792248,53 zł, w tym dofinansowanie RPO: 2373411,24 zł, udział finansowy Gminy: 418837,29 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018.


Przedmiotem projektu "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej" są działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę wraz z przebudową oczyszczalni ścieków i budowę 2 odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca i Antoniki. Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi oraz stymulowanie procesu lokalizacji na terenie miejscowości/gminy nowych inwestycji, a także poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Prace przy oczyszczalni ścieków obejmują: • rozbudowę budynku o wiatę na osad, • przebudowę istniejącego budynku oczyszczalni • przebudowę technologii gospodarki osadowej • przebudowę przepompowni ścieków surowych • przebudowę stacji dmuchaw oraz systemu napowietrzania • przebudowę instalacji elektrycznej i monitoringu • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 34,2 kV na potrzeby zasilania oczyszczalni Budowa kanalizacji obejmuje: • budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca o długości 449 mb • budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Antoniki o długości 604 mb.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Całkowita wartość projektu: 1744196,86 zł, w tym dofinansowanie RPO: 934869,75 zł, udział finansowy Gminy: 809327,11 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: październik 2018.Zrealizowane


Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

 

Zasadniczym celem Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jest udostępnienie mieszkańcom Podkarpacia wysokiej jakości usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną przez gminy, miasta i powiaty regionu. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała zbudowania nowoczesnego, jednolitego w skali województwa, środowiska e-administracji, które uwzględniało jednocześnie specyficzne potrzeby lokalnych wspólnot samorządowych. Dlatego też, konsolidacji e-usług w ramach portalu regionalnego, towarzyszy decentralizacja procesu ich wytwarzania, w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Budowa PSeAP koncentrowała się, w związku z powyższym, na:
Przygotowaniu, w każdej jednostce samorządu terytorialnego, będącej Partnerem Projektu, nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, stanowiącej podstawę świadczenia e-usług publicznych.

Wdrożeniu, niezależnie w 157 urzędach, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, który wprowadza jednolite i przejrzyste procedury załatwiania spraw. System wspomaga pracę 6939 odpowiednio przeszkolonych użytkowników, zarządzających procesem wytwarzania e-usług dla mieszkańców Podkarpacia. Zaprojektowaniu i uruchomieniu, centralnego Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) dla ponad 2 mln mieszkańców województwa podkarpackiego, w ramach którego udostępniono 420 usług dostępnych za pośrednictwem internetu.

Gmina Lubaczów została w ramach Projektu wyposażone w sieć LAN, serwer, 30 komputerów z oprogramowaniem biurowym, 5 laptopów z oprogramowaniem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne, 2 infomaty, 3 zestawy do podpisu elektronicznego i system elektronicznego obiegu dokumentów.

Rezultatem opisanych powyżej prac jest uruchomienie nowoczesnej platformy teleinformatycznej, wprowadzającej nową jakość obsługi obywatela.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


  Zadanie „Modernizacja Przestrzeni Publicznej wsi Krowica Sama poprzez przebudowę Domu Kultury oraz parku podworskiego” obejmuje modernizację Domu Kultury w Krowicy Samej i parku podworskiego. Całkowity koszt opiewa na kwotę: 914.398,72 zł, w tym dofinansowanie z  PROW 2007-20136: 500.000,00 zł.  Planowany termin zakończenia to lipiec 2010 r.
   Wykonawca robót:
PDEM Sp. z o.o. 38-114 Niebylec 192 – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe P&M 38-114 Niebylec – Partner Konsorcjum
   "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże - etap II" obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Piastowo. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska.
   Całkowita wartość robót po przetargu wynosi: 3.467.966,07 zł, w tym dofinansowanie RPO: 1.938.160,84 zł, udział finansowy Gminy: 1.529.805,23 zł.
   W wyniku realizacji budowy sieci kanalizacyjnej objętej niniejszym projektem uzyska się:
1) łączna długość sieci kanalizacyjnej 31 ,026km,
2) 296 szt. przyłączy indywidualnych o łącznej długości 2,633km, w tym Antoniki 49 szt./0,494km, Bałaje 42 szt./0,345km, Basznia Dolna 1 64 szt./ 1,547km, Piastowo 41 szt./0,345km,
3) 9 szt. przepompowni, w tym Antoniki 1 szt., Bałaje 2 szt., Basznia Dolna 4 szt., Piastowo 2 szt.
   Wykonawcą niniejszego zadania jest firma „TAD – BUD” Sp. z o.o. Zbylitowska Góra. Planowane zakończenie inwestycji październik 2010 roku.   W ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011", popularnie nazywanego „schetynówką” Gmina Lubaczów uzyskała dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa dostępności do przejścia granicznego Budomierz - Hruszew  poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa, nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa, nr 1694R Łukawiec – Krowica Hołodowska, nr 1693R Krowica Hołodowska – Wielkie Oczy”.
    Przedmiotowe drogi wymienione w nazwie zadania zostały przejęte przez Gminę Lubaczów od Powiatu Lubaczowskiego w zarząd. Zadanie obejmuje prace na 12,484 km ciągu drogowego, w tym przebudowę nawierzchni i poprawę bezpieczeństwa na dł.  8,780 km, poprawę bezpieczeństwa na dł. 3,704 km. Przebudowa nawierzchni zostanie wykonana na odcinkach: nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa km 0 + 000 – km 5 + 637 (ulica Wspólna),  nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa  km 5 + 068 – km 7 + 118 (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową w Dąbrowie do skrzyżowania z drogą nr 1694R w miejscowości Krowica Lasowa),  nr 1693R Krowica Hołodowska – Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 1 + 093 (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do parku w Krowicy Samej)
   Obecnie trwa procedura przetargowa i planuje się, że prace rozpoczną się w maju 2010, planowany termin zakończenia to październik 2010 r. Koszt całkowity zadania 3,589 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1,794 mln zł.
   Wykonawca: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

Zobacz także:
  - Galeria zdjęć   „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Baszni Dolnej poprzez urządzenie wiejskiego parku” obejmuje urządzenie ogródka jordanowskiego i wiejskiego parku w Baszni Dolnej.
   Całkowita wartość projektu: 579.929,27 zł, w tym dofinansowanie PROW: 300.000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2010 r.
   Wykonawca prac: Zakład Wapienno – Piaskowy „BEŁŻEC” Sp. z o.o., ul. Wąska 121, 22-670 BełżecTermomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie wraz z modernizacją kotłowni


   Wartość projektu ogółem: 1.670.055,15 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 1.135.239,10 zł 
   Projekt obejmował termomodernizację istniejących budynków Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie wraz z modernizacją kotłowni.
   Zakres rzeczowy do wykonania w zakresie termomodernizacji budynków: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnicznych, wykonanie odboju, przebudowa dachu, wykonanie docieplenia stropu styropianem
   W ramach modernizacji kotłowni: roboty budowlane w kotłowni, przygotowanie pomieszczenia do montażu pieca c.o. na biomasę i instalacji c.w.u, dostawa i montaż pieca c.o. na biomasę i instalacji c.w.u. ze zbiornikiem akumulacyjnym wraz z niezbędnym osprzętem, dostawa i montaż komina służącego do odprowadzania spalin z pieca na biomasę. Zakres prac do wykonania przy montażu agregatu trójkogeneracyjnego Montaż gazowego agregatu trójkogeneracyjnego (wraz jego dostawą, wykonaniem instalacji i osprzętem).
Termin zakończenia projektu: październik 2010 r.

Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budowlane
ELBUD Szymański
ul. Oględowska 19a, 28-200 Staszów

Konsorcjum
PHPU „GIZEX” Sp. z o.o.
Korzkwy 30, 63-300 Pleszew
„KOMFORT KLIMA”
Janusz Koźliński
ul. Daliowa 33A, 05-120 Legionowo


Zobacz także:
  - Galeria zdjęć"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP i rozbudowę remizy"

   Wartość projektu ogółem: 1.612.552,21 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 1.346.750,37zł 

   Projekt obejmował przebudowę budynku remizy OSP w Baszni Dolnej (budowa ścian, stropu i dachu, wykonanie instalacji, prace wykończeniowe, budowa wieży do suszenia węży i zagospodarowanie otoczenia) i doposażenie w sprzęt jednostki OSP w Baszni Dolnej i Krowicy Hołodowskiej.
   OSP w Baszni Dolnej  otrzymało 4 aparaty tlenowe (maska nadciśnieniowa, noszak i butla, sygnalizator bezruchu)
   OSP w Krowicy Hołodowskiej została doposażona w następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy - wyposażony w urządzenie szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy z głowicą obrotową, agregat prądotwórczy, wyciągarkę elektryczną, latarki akumulatorowe,
 • hydrauliczny zestaw narzędzi ratowniczych
 • 4 aparaty tlenowe o parametrach analogicznych jak w przypadku OSP w Baszni Dolnej
Termin zakończenia projektu: październik 2010 r.

Wykonawcy:
Usługi Budowlane „BUD-MONT”
Tadeusz Bednarczyk
ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
Mirosław Stolarczyk
ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce


Zobacz także:
  - Galeria zdjęćWyznaczenie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej”.

   Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość projektu ogółem to 3.722.215,00zł, w tym dofinansowanie – 2.998.244,19 zł (80,55% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 Zakres prac obejmuje: oznakowanie 4 tras pieszo – rowerowych, urządzenie 5 miejsc przystankowych,  remont 4 kapliczek przydrożnych, opracowanie folderu z płytą cd i mapą, opracowanie wirtualnej mapy umieszczonej na stronach www Gmin oraz prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach położonych przy poszczególnych trasach: tj. remont budynku po byłej szkole w Radrużu, zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Horyńcu Zdroju, remont świetlicy przy stadionie w Horyńcu Zdroju, przebudowa przejścia podziemnego do sanatoriów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, prace przy cerkwiskach w Baszni Dolnej, Opace i Krowicy Samej, remont Pastorówki w Podlesie , ogrodzenie cmentarza w Krowicy Samej, remont budynków GOK w Lisich Jamach, Krowicy Samej i Baszni Dolnej.
Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2011 r.

Wykonawcy:
Zakład Remontowo – Budowlany
Robert Polak
ul. Kopernika 48, 37-600 Lubaczów

Usługi Budowlane „BUD-MONT”
Tadeusz Bednarczyk
ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś
os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław

SG24 Sp. z o.o.
ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań"Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej"

Wartość projektu ogółem: 1.174.000,00 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 719.061,71 zł 

Projekt obejmuje modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca:
Firma Handlowo-Usługowo-Finansowa
Grzegorz Powroźnik
ul. Konery 3/3
37-600 Lubaczów

Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Młodów, Karolówka i Hurcze”
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodowie i Karolówce – etap I, II, III i w Hurczu.
Wartość całkowita projektu to: 2195808,75 zł, w tym dofinansowanie z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013: 1.285.717,00 zł.
Wykonawca: Konsorcjum Firm:
1. Zakład Komunalny „CIESZKOM” Sp. z o.o. ul. Rynek 6/2, 37-611 Cieszanów – Lider Konsorcjum
2. Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość - Partner Konsorcjum
   „Poprawa dostępności do przejścia granicznego Budomierz-Hruszew poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1688R Lubaczów-Basznia Dolna i Nr 1691R Basznia Dolna-Wólka Horyniecka” obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych tj.: drogi Nr 1688R Lubaczów – Basznia Dolna km 7 + 378 – km 8 + 698  i drogi Nr 1691R Basznia Dolna – Wólka Horyniecka km 0 + 000 – km 3 + 289.
   Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość projektu ogółem to 2.403.652,42 zł, w tym dofinansowanie – 1.670.656,69 zł (70% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
    W projekcie - na drodze Lubaczów-Basznia Dolna  (ulica Wiejska - odcinek od osiedla do skrzyżowania z drogą wojewódzka) - zostaną wykonane: modernizacja nawierzchni drogi, chodnik z kostki wibroprasowanej z krawężnikiem drogowym i obrzeżem oraz rów kryty z kręgów betonowych. Przebudowana zostanie również zatoka przy sklepie i skrzyżowanie. Na całej długości drogi przebudowane będą też przepusty pod koroną drogi, i uzupełnione ubytki przy krawędziach jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze (przy występującej skarpie) wykonane zostaną bariery energochłonne i wymienione oznakowanie pionowe (6 szt.).
    Zmodernizowana będzie również droga Basznia Dolna-Wólka Horyniecka (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą na Malce w Podlesiu), w projekcie zaplanowano uzupełnienie ubytków, a  przy wysokich rowach bariery energochłonne. Analogicznie wykonane będą też przepusty i odmulenie rowów. Dodatkowo w związku z dojazdem uczniów do szkół i kursami PKS na trasie zaprojektowano dwie zatoki autobusowe z chodnikami i krytymi rowami.
   Zakończenie robót planowane jest na 31.08.2011 r.

Wykonawca prac:
Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lubaczowie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31
37-600 LubaczówZobacz także:
  - Galeria zdjęć"Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap I - budowa boiska do piłki nożnej"

   Wartość projektu ogółem: 537 405,77 zł,  w tym dofinansowanie w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013: 330.000,00 zł 
   Projekt obejmuje budowę: boiska do piłki nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i ogrodzenia boiska.
   Termin zakończenia projektu: maj 2011 r.

   Wykonawca robót:
Usługi Handlowo – Transportowo - Sprzętowo – Budowlane
Cich Janusz
Dachnów 106, 37-611 Cieszanów
„Budowa Świetlicy Wiejskiej w Opace - etap II”

   Projekt obejmuje dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Opace, tj. wykonanie elewacji zewnętrznej, instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej, prace wykończeniowe  i dostawę niezbędnego wyposażenia.

   Inwestycja aktualnie realizowana ze środków własnych, trwa ocena przez Urząd Marszałkowski  złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Wnioskowana kwota 250.000 zł.


Wykonawca prac:
Zakład Budowlano - Konserwatorski
„ARKADY” S.C.
ul. Długosza 9, 37-500 JarosławDostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturowych   Zadanie „Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturowych” obejmuje modernizacje budynków byłych szkół podstawowych w miejscowościach: Bałaje, Dąbków i Krowica Sama

   Całkowity koszt opiewa na kwotę: 987.781,94 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013: 839.614,64 zł.
   Planowany termin zakończenia to wrzesień 2012 r.

Wykonawca robót:

Zakład Remontowo-Budowlany Robert Polak
ul. Kopernika 48
37-600 LubaczówUtworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów

Projekt będzie realizowany na terenie trzech miejscowości: Basznia Górna, Basznia Dolna oraz Podlesiu i obejmuje:
 • utworzenie wioski tematycznej – Osady Kresowej w której skład wchodzą:
  • budynek szkoleniowo – warsztatowy z zapleczem gastronomicznym
  • budynek muzeum
  • budynek sceny z zapleczem gospodarczym
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – szklarstwo
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – garncarstwo
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – kuźnia
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – stolarstwo
  • wiata rekreacyjna z grillem
  • odrestaurowany budynek mieszkalny
  • odrestaurowany budynek stodoły
  • odrestaurowany budynek kuźni
  • miejsca parkingowe ze zjazdami, drogą dojazdową, komunikację wewnętrzna utwardzona ze ścieżkami spacerowymi
  • ogrodzenie terenu
  • plac zabaw
 • przebudowę drogi dojazdowej do "Kresowej Osady" /ul. Kolejowa km 0 + 000 – km 0 + 650 oraz dojazd do osady kresowej odcinek dł. 100mb./
 • zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, zlokalizowanego w Baszni Górnej, która obejmuje:
  • przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.
  • przebudowę budynku gospodarczego na budynek garażowo – magazynowy
  • budowę altany rekreacyjnej
  • utwardzenie terenu – komunikację wewnętrzną (place manewrowe)
  • wykonanie ogrodzenia
 • budowę miejsc parkingowych przy zabytkowym cmentarzu w Podlesiu wraz rekultywacją przyległego terenu
 • zakup niezbędnego wypoażenia 
 • przeszkolenie 6 osób

   Wartość projektu ogółem: 5.843.030,45 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 4.067.937,52 zł.

Wykonawcy prac:

 • Przebudowa drogi dojazdowej i budowa miejsc parkingowych:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • koszt prac: 322.044,91
 • zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, zlokalizowanego w Baszni Górnej
  • Zakład Usługowo – Handlowy „VICO” Marzanna Bielecka
   Rozbórz 77, 37-200 Przeworsk
  • koszt prac: 567.008,75 zł
 • utworzenie wioski tematycznej – Osady Kresowej
  • Firma Handlowo-Usługowo – Finansowa Grzegorz Powroźnik
   ul. Konery 3/3, 37-600 Lubaczów
  • Koszt prac: 4.589.869,09 zł
 • nadzór inwestorski:
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe INTEX Sebastian Głowala, ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj
  • Koszt prac: 50.000,00 zł

   Planowany termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2013 r.

 Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Lubaczów poprzez modernizację stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodów - Karolówka i Wólka Krowicka

Projekt obejmuje:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Krowicka i  Młodów i Karolówka (etap IV, IVA i IVB),
 • budowę wodociągu łączącego miejsowość Piastowo z Karolówką,
 • modernizację stacji uzdatniania wody w: Mokrzycy, Wólce Krowickiej, Szczutkowie,
 • modernizację pompowni wody w Krowicy Samej i Baszni Dolnej.

   Wartość projektu ogółem /po zakończonych zamówieniach publicznych/: 3.535.987,74 zł, w tym dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013: 2.156.090,08 zł.

Wykonawcy prac:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodów – Karolówka (etap IV, IVA, IVB)
  • SANITEX Sp. z o.o. WS DZIAŁ PRODUKCJI 37-204 Tryńcza 120
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Krowicka
  • SANITEX Sp. z o.o. WS DZIAŁ PRODUKCJI 37-204 Tryńcza 120
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy, Wólce Krowickiej i Szczutkowie oraz rozbudowa wodociągu Piastowo – Karolówka
  • Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk, ul. Witosa 3,37-600 Lubaczów
 • Modernizacja przepompowni wody w miejscowościach Basznia Dolna i Krowica Sama
  • Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość
 • Nadzór inwestorski:
  • Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyś lu Spółka z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to:

 • etap I /prace przy wodociągach i stacjach uzdatniania wody/: sierpień 2013,
 • etap II /budowa kanalizacji/: lipiec 2014 r.

 Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-05-04 07:31:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-05-10 08:44:00


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: