Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 25 maja 2024,     Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
  Strona główna\ ...

Nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Lubaczów

– informacje dla mieszkańców

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w roku 2018 odpady komunalne z terenu gminy Lubaczów, w wyniku przeprowadzonego przetargu odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, w kooperacji z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o.o. w Lubaczowie. Stawki opłat i terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych w roku 2018 pozostają bez zmian.

Aktualna tabela opłat

Rodzaj nieruchomości

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany)

Gospodarstwa domowe

zamieszkałe przez jedną osobę

8,00 zł

20,00 zł

zamieszkałe przez dwie i więcej osób

16,00 zł

38,00 zł

Nieruchomości niezamieszkałe

(szkoły, świetlice, sklepy, zakłady pracy, cmentarze, itp.)

Pojemność pojemnika

   

30 litrów

6,00 zł

10,00 zł

60 litrów

9,00 zł

15,00 zł

110/120 litrów

19,90 zł

38,00 zł

240 litrów

30,00 zł

50,00 zł

1100 litrów

105,00 zł

210,00 zł

KP–7

450,00 zł

800,00 zł

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania – podobnie jak w latach ubiegłych - w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

  1. za styczeń i luty do końca lutego
  2. za marzec i kwiecień do końca kwietnia
  3. za maj i czerwiec do końca czerwca
  4. za lipiec i sierpień do końca sierpnia
  5. za wrzesień i październik do końca października
  6. za listopad i grudzień do końca grudnia.   Informuję, że od dnia 01.01.2014r. dla mieszkańców Gminy Lubaczów rozpoczął działalność PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady z papieru,
- odpady ze szkła,
- odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
- zużyte opony ,
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz), które pochodzą z drobnych prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się na ul. Kraszewskiego 7, 37 - 600 Lubaczów, tel./fax. 16.632.14.47, (siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o.o. w Lubaczowie). PSZOK jest czynny w dni robocze: godz. 10.00 - 18.00, a w soboty: godz. 10.00 - 14.00.

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w sprawach związanych z odbiorem odpadów w PSZOK (w tym z ewentualnymi nieprawidłowościami) proszę się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy Lubaczów: Zbigniew Cencora pokój nr 23, tel. 016 632 16 84 wew. 41.

Wspólnie zadbajmy o czyste środowisko i porządek w naszej Gminie.
Wójt Gminy Lubaczów

 

Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach zobowiązała gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. jednocześnie delegując ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia poziomu ograniczenia, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Za rok 2017 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 15.12.2017 r. dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2017 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,25% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 20%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016 r. wynosi w 2017 roku 45%)

 Za rok 2016 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645, dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2016 roku 45%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,36% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 18%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 42%

Za rok 2015 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:


1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645, dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2016 roku 50%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,87% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 18%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 40%


Za rok 2014 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645, dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2016 roku 50%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,13% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 14%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 125% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 38%

Za rok 2013 Gmina Lubaczów osiągnęła następujące poziomy:

1.Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 7,99% (poniżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645, dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi w 2016 roku 50%)

2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,92% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 12%)

3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  – 100% (powyżej wyznaczonego progu)

(Zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r poz. 645,  dopuszczalny poziom wynosi w 2016 roku 36%
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-04-05 10:32:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2018-05-10 14:31:56


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: