Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...

    Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. W ściśle określonych granicach prawa, Rada decyduje o najważniejszych sprawach dla lokalnej społeczności dotyczących w szczególności:
 • uchwalania statutu gminy,
 • ustalania wynagrodzenia wójta oraz stanowienia o kierunkach jego działania i przyjmowania sprawozdań z jego działalności,
 • powoływania i odwoływania na wniosek Wójta - skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy,
 • uchwalania budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalania programów gospodarczych,
 • ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowania uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określania wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowania uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu: administracji rządowej i właściwości powiatu,
 • współdziałania z innymi gminami ,
 • podejmowania uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowania uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów, osiedli oraz wznoszenia pomników,
 • nadawania honorowego obywatelstwa Gminy,
 • określania zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
    Rada rozstrzyga w sprawach należących do jej kompetencji w  formie uchwał. Podjęcie bądź odrzucenie uchwały poprzedza określona ścieżka legislacyjna (od przygotowania projektu uchwały, poprzez opiniowanie go, wnoszenie poprawek i autopoprawek, dyskusji w trakcie sesji - aż do głosowania). Podjęte uchwały badane są co do ich zgodności z prawem w trybie nadzoru przez Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową i dopiero po ich akceptacji stają się obowiązującym prawem.
    Dla usprawnienia pracy Rada powołała komisje, które są jej organami pomocniczymi. Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych przez inne podmioty (inną komisję, Wójta, grupę radnych), kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji Rady, ocena informacji składanych przez Wójta, gminne jednostki organizacyjne, sołectwa oraz współpraca z innymi komisjami.
    Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności.
    Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w gminie pośrednio. Są bowiem reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych. Mieszkańcy Gminy wybrali swych radnych nie tylko do pracy w Radzie i pełnienia władzy uchwałodawczej. Statut Gminy daje radnemu prawo składania interpelacji i zapytań w sprawach związanych z realizacją uchwał Rady oraz wykonywaniem zadań przez Wójta, podległy mu Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy. Radny ma obowiązek utrzymywać stałą więź z wyborcami poprzez informowanie o aktualnej sytuacji Gminy, konsultowanie materiałów i spraw, upowszechnienie uchwał i przedsięwzięć Rady, informowanie o swojej działalności w Radzie, przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.Informacje wprowadził: Administrator 2007-07-14 18:45:08
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-17 13:32:20


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: