Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 26 stycznia 2022,     Imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu


Zadania Referatu:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy oraz nadzór nad jego wykonaniem,
 2. przygotowywanie projektów uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta w sprawach zmian w budżecie gminy,
 3. prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych,
 4. prowadzenie księgowości budżetowej,
 5. wymierzanie i pobór podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej, analityka opłat,
 6. egzekucja zobowiązań podatkowych,
 7. prowadzenie rejestru podań i odwołań w zakresie ulg i umorzeń,
 8. załatwienie podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
 9. przyjmowanie od producentów rolnych wniosków z załącznikami o zwrot części podatku akcyzowego,
 10. wydanie decyzji określających kwoty zwrotu podatku akcyzowego,- sporządzenie listy wypłat,
 11. sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz sporządzenie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji celowej i realizacji wypłat podatku akcyzowego,
 12. załatwienie spraw związanych z potwierdzeniem posiadania gospodarstwa rolnego i prowadzeniu działalności rolniczej dla celów uzyskania przez rolników dopłat do produkcji,
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z poświadczeniem przez Wójta oświadczeń rolników ubiegających się o prawo pierwokupu, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym i ogólnej powierzchni posiadanego gospodarstwa,
 14. obsługa kasowa Urzędu, GOK, GBP i GOPS,
 15. obsługa finansowo - księgowa funduszy celowych,
 16. prowadzenie rejestru sprzedaży oraz zakupu towarów i usług do podatku VAT,
 17. prowadzenie finansowej ewidencji składników majątkowych Gminy,
 18. sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
 19. nadzorowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
 20. przyjmowanie dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji wycena i rozliczanie,
 21. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 22. naliczenia płac dla pracowników Urzędu, rozliczenie podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych,
 23. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i wynagrodzeniach pracowników,
 24. występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację środków na pokrycie części wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 25. prowadzenie dokumentacji do ustalenia zasiłków płatnych z ZUS,
 26. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Wojewódzkim, bankami, urzędami skarbowymi, ZUS i innymi.
 27. prowadzenie rejestru i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 28. rozliczanie inkasentów,
 29. udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych,
 30. sporządzenie sprawozdań z pomocy udzielonej przedsiębiorcom oraz o zaległych należnościach przedsiębiorców,
 31. współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie przykazywania 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego,
 32. pobieranie opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 33. księgowanie operacji dotyczących dochodów, wydatków, kosztów funduszy związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych unii europejskiej,
 34. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-07-18 18:28:56


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: