Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 26 stycznia 2022,     Imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu


Zadania Referatu:

 1. planowanie oraz realizacja gminnych inwestycji i remontów,
 2. współpraca z Dyrektorem ZEAS Gminy Lubaczów w zakresie przygotowywania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez tę jednostkę w placówkach oświatowych,
 3. zarządzanie siecią dróg gminnych - ich budowa, modernizacja i utrzymanie,
 4. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
 5. przygotowywanie terenów pod budownictwo poprzez ich uzbrojenie i wyposażenie w infrastrukturę techniczną,
 6. organizowanie sprzedaży gminnych nieruchomości wraz z położonymi na nich budynkami,
 7. ustalanie wartości gminnych nieruchomości oraz cen i opłat za korzystanie z nich,
 8. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 9. komunalizacja gruntów,
 10. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 11. ochrona gruntów rolnych lub ograniczenie w związku z ich przeznaczeniem na cele nierolnicze i nieleśne,
 12. prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem granic gruntów i dróg gminnych oraz oznakowaniem nieruchomości numerami porządkowymi,
 13. gromadzenie i ewidencjonowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych z terenu Gminy,
 14. przygotowywanie scalania i podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 15. przygotowywanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości,
 16. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 17. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych, zmianą granic pomiędzy obrębami geodezyjnymi oraz numeracją nieruchomości,
 18. gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z wyłączeniem obiektów oświaty, sportu, kultury i bibliotek,
 19. nadzorowanie właściwego utrzymania obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy,
 20. prowadzenia i koordynacja spraw związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 21. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 22. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 23. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 24. wydawanie decyzji o warunkach i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 25. uzgadnianie decyzji o zabudowy z właściwymi organami,
 26. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z MPZP,
 27. prowadzenie rejestru MPZP,
 28. dokonywanie analiz aktualności MPZP oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany MPZP - przygotowywanie stosownych dokumentów i rozstrzygnięć w tych sprawach,
 29. przygotowywanie właściwych dokumentów (projektów uchwał Rady i innych) zawierających opinie dot. możliwości zalesień gruntów pod kątem zgodności z MPZP,
 30. współdziałanie ze Starostwem w sprawach nadzoru urbanistyczno - architektonicznego i budowlanego,
 31. realizacja zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
 32. wykonywanie zadań związanych z telekomunikacją i zaopatrzeniem w energię elektryczną,
 33. naliczanie, pobieranie i rozliczanie opłat adiacenckich,
 34. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 35. zakładanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych,
 36. organizowanie robót publicznych na terenie Gminy,
 37. koordynowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa, w szczególności doboru odmian roślin uprawnych, materiału hodowlanego, organizacji kontrolowanego rozrodu zwierząt,
 38. współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 39. koordynowanie gospodarki nasiennej,
 40. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się w uprawach: chwastów, chorób, szkodników,
 41. współpraca z Podkarpacką Izbą Rolniczą i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego,
 42. prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie,
 43. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 44. nadzorowanie prawidłowej gospodarki sprzętem rolniczym będącym w dyspozycji poszczególnych sołectw,
 45. koordynowanie spraw z zakresu działania zakładów usług wodnych (administrowanie siecią wodociągów i kanalizacji gminnej),
 46. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji wodnych,
 47. nadzór nad działalnością spółek wodnych,
 48. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym koordynowanie całokształtu działań związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności dotyczących:
  • ograniczeń w zakresie pracy maszyn i urządzeń,
  • ochrony środowiska przed odpadami,
  • utrzymania porządku i czystości,
  • ochrony wód i powietrza atmosferycznego,
  • prowadzenia rejestru obiektów przyrodniczych objętych ochroną,
 49. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości nie stanowiących lasów,
 50. gospodarka zasobami gruntów rolnych stanowiących własność Gminy,
 51. koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi,
 52. gospodarowanie lasami mienia gminnego,
 53. prowadzenia spraw z zakresu prawa łowieckiego i zagadnień związanych z pszczelarstwem,
 54. organizowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o zwalczaniu narkomanii,
 55. sporządzanie dokumentacji w zakresie uznawania pracy w rolnictwie do stażu pracy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-07-18 18:36:58


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: