Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 13 lipca 2024,     Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu


Zadania Referatu:

 1. planowanie oraz realizacja gminnych inwestycji i remontów,
 2. współpraca z Dyrektorem ZEAS Gminy Lubaczów w zakresie przygotowywania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez tę jednostkę w placówkach oświatowych,
 3. zarządzanie siecią dróg gminnych - ich budowa, modernizacja i utrzymanie,
 4. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
 5. przygotowywanie terenów pod budownictwo poprzez ich uzbrojenie i wyposażenie w infrastrukturę techniczną,
 6. organizowanie sprzedaży gminnych nieruchomości wraz z położonymi na nich budynkami,
 7. ustalanie wartości gminnych nieruchomości oraz cen i opłat za korzystanie z nich,
 8. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 9. komunalizacja gruntów,
 10. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 11. ochrona gruntów rolnych lub ograniczenie w związku z ich przeznaczeniem na cele nierolnicze i nieleśne,
 12. prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem granic gruntów i dróg gminnych oraz oznakowaniem nieruchomości numerami porządkowymi,
 13. gromadzenie i ewidencjonowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych z terenu Gminy,
 14. przygotowywanie scalania i podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 15. przygotowywanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości,
 16. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
 17. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych, zmianą granic pomiędzy obrębami geodezyjnymi oraz numeracją nieruchomości,
 18. gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z wyłączeniem obiektów oświaty, sportu, kultury i bibliotek,
 19. nadzorowanie właściwego utrzymania obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy,
 20. prowadzenia i koordynacja spraw związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 21. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 22. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 23. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 24. wydawanie decyzji o warunkach i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 25. uzgadnianie decyzji o zabudowy z właściwymi organami,
 26. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z MPZP,
 27. prowadzenie rejestru MPZP,
 28. dokonywanie analiz aktualności MPZP oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany MPZP - przygotowywanie stosownych dokumentów i rozstrzygnięć w tych sprawach,
 29. przygotowywanie właściwych dokumentów (projektów uchwał Rady i innych) zawierających opinie dot. możliwości zalesień gruntów pod kątem zgodności z MPZP,
 30. współdziałanie ze Starostwem w sprawach nadzoru urbanistyczno - architektonicznego i budowlanego,
 31. realizacja zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
 32. wykonywanie zadań związanych z telekomunikacją i zaopatrzeniem w energię elektryczną,
 33. naliczanie, pobieranie i rozliczanie opłat adiacenckich,
 34. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 35. zakładanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych,
 36. organizowanie robót publicznych na terenie Gminy,
 37. koordynowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa, w szczególności doboru odmian roślin uprawnych, materiału hodowlanego, organizacji kontrolowanego rozrodu zwierząt,
 38. współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 39. koordynowanie gospodarki nasiennej,
 40. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się w uprawach: chwastów, chorób, szkodników,
 41. współpraca z Podkarpacką Izbą Rolniczą i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego,
 42. prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie,
 43. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 44. nadzorowanie prawidłowej gospodarki sprzętem rolniczym będącym w dyspozycji poszczególnych sołectw,
 45. koordynowanie spraw z zakresu działania zakładów usług wodnych (administrowanie siecią wodociągów i kanalizacji gminnej),
 46. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji wodnych,
 47. nadzór nad działalnością spółek wodnych,
 48. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym koordynowanie całokształtu działań związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności dotyczących:
  • ograniczeń w zakresie pracy maszyn i urządzeń,
  • ochrony środowiska przed odpadami,
  • utrzymania porządku i czystości,
  • ochrony wód i powietrza atmosferycznego,
  • prowadzenia rejestru obiektów przyrodniczych objętych ochroną,
 49. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości nie stanowiących lasów,
 50. gospodarka zasobami gruntów rolnych stanowiących własność Gminy,
 51. koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi,
 52. gospodarowanie lasami mienia gminnego,
 53. prowadzenia spraw z zakresu prawa łowieckiego i zagadnień związanych z pszczelarstwem,
 54. organizowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o zwalczaniu narkomanii,
 55. sporządzanie dokumentacji w zakresie uznawania pracy w rolnictwie do stażu pracy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-07-18 18:36:58


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: