Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 26 stycznia 2022,     Imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny
  Strona główna\ ...\ Struktura Urzędu


Zadania referatu:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. gospodarowanie funduszem płac Urzędu,
  • a) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy,
  • b) prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska kierowników w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
  • c) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
  • d) realizacja zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie kierowania zapytania do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o pracowniku,
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty dla organu prowadzącego w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli jak również zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela za wyjątkiem spraw statutowo zastrzeżonych do kompetencji ZEAS Gminy Lubaczów,
 4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli,
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym powszechne udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 6. prowadzenie ewidencji ludności Gminy oraz przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności, wnioskowanie o nadanie numeru PESEL.
 7. wydawanie poświadczeń zameldowania,
 8. na podstawie przedłożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego, sporządzanie przy użyciu środków informatycznych formularza będącego drukiem ścisłego zarachowania, a następnie po otrzymaniu wyprodukowanych przez Centrum personalizacji dokumentów dowodów osobistych, wydawanie ich wnioskodawcom,
 9. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
 10. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 11. współdziałanie z organami wojskowymi,
 12. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
 13. obsługa biurowo-kancelaryjna Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego zgodnie z ustalonym Regulaminem jego działania,
 14. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 15. prowadzenie kancelarii tajnej,
 16. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, sprawdzaniem i przekazywaniem właściwym instytucjom oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń składanych przez radnych, pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 17. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 18. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 19. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 20. prowadzenie obsługi kancelaryjnej i techniczno-organizacyjnej Rady, Komisji i Wójta,
 21. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady, posiedzeń Komisji, narad z sołtysami i spotkań Wójta,
 22. organizowanie szkoleń radnych,
 23. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 24. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 25. współdziałanie z sołectwami,
 26. prowadzenie i udostępnianie do publicznego wglądu zbioru przepisów gminnych,
 27. obsługa techniczno-organizacyjna wyborów i referendum,
 28. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie,
 29. obsługa sekretariatu,
 30. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji korespondencji,
 31. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz ich ewidencja,
 32. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługa Zarządu Gminnego Związku OSP,
 33. obsługa kancelaryjno - techniczna jednostek OSP RP i Zarządu Gminnego Związku OSP RP,
  • a) sporządzanie wniosków i załączników do Sadu Rejonowego o zmianę danych w KRS jednostek OSP,
  • b) sporządzanie wniosków o dotację, dopłatę, pomoc finansowo - materialną w ramach środków finansowych MSW i A oraz firm ubezpieczeniowych dla OSP,
 34. realizacja zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz w zakresie ogólnych przepisów BHP dotyczących zakładu pracy,
 35. obsługa kancelaryjna Urzędu i Rady zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
 36. prowadzenie biblioteki literatury fachowej dla potrzeb Urzędu zbiorów Dz. U. i M. P . oraz archiwum zakładowego Urzędu,
 37. prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,
 38. organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu,
 39. współpraca z organami sprawiedliwości, Prokuratury i Policji,
 40. koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia oraz współdziałanie z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
 41. sporządzanie informacji miesięcznych odnośnie zatrudnienia w Urzędzie niezbędnych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 42. zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowo - kancelaryjne i gospodarcze,
 43. prowadzenie spraw socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie,
 44. zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób wykonujących w Urzędzie Gminy pracę na podstawie "Umowy-zlecenie",
 45. prowadzenie rejestrów: osób przebywających w budynku Urzędu poza urzędowymi godzinami pracy, wyjść służbowych i prywatnych, pracy poza godzinami urzędowania,
 46. organizowanie komputeryzacji Urzędu przy współudziale innych referatów,
 47. współpraca z informatykiem w zakresie rozwoju systemów informatycznych oraz techniki biurowej urzędu,
 48. zapewnienie kompleksowego serwisu napraw i konserwacji dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych i łączności,
 49. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz ochrony przed przemocą w rodzinie zawartych w corocznie opracowywanym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 50. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 51. reprezentowanie GKRPA w Sądzie przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego,
 52. prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawartych w corocznie opracowywanym Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 53. współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach zawartych rocznym programie współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 54. wspieranie aktywności na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w ramach promowania zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia,
 55. przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych w ramach działalności kulturalnej.
 56. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz piwnicach będących własnością Urzędu
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-07-18 18:38:40


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: