Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2015/16

V EDYCJA

- LIGA GMINNA SZKÓŁ GMINY LUBACZÓW -
rok szkolny 2015/2016

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:

1)    Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

2)    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

3)    Zespół Szkół Publicznych w  Młodowie

4)    Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

5)    Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym

2. Infrastruktura- baza sportowa:

1)    Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach

2)    Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej

3)    Hala sportowa w Baszni Dolnej

4)    Hala sportowa w Lisich Jamach

5)    Sala sportowa w Młodowie

6)    Boisko sportowe w Krowicy Samej

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:

1) Uczniowskie Kluby Sportowe:

a)    MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

b)    UKS „Kryształ” w Lisich Jamach

c)    MUKS „Partner” w Młodowie

d)    SKS „Zryw” w Krowicy Samej

e)    Szkolny Klub Sportowy w Załużu

2) Szkolny Związek Sportowy

3) Gminne kluby sportowe

4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.

1)    Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.

2)    Propagowania aktywnych form wypoczynku  wśród dzieci i młodzieży.

3)    Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych  imprezach sportowych,    stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.

4)    Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.

5)    Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych

6) Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych     formach uprawiania sportu.

7)    Popularyzowanie  i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci  i młodzieży.

8)   Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.

9)  Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.

 Regulaminy współzawodnictwa sportowego stanowią załączniki: nr 1 i nr 2. Organizację i sposób informowania o zawodach i wynikach rywalizacji sportowej stanowi załącznik nr 3.

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW

W RAMACH LIGI GMINNEJ PIŁKI NOŻNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

a) klasy I-III- szkoły podstawowe,

b) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

c) klasy I-III- gimnazja.

3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

b) klasy I-III- gimnazja.

4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

 

II. UCZESTNICTWO

1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).

2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):

w szkole podstawowej (I-III, IV-VI), w gimnazjum (I-III).

3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.

4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.

5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.

7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów, na parkiecie w hali przebywa 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” (5 zawodników +bramkarz.)

8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy

pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców to cykl czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala +Orlik) .

2. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej klas I-III dziewcząt i chłopców to cykl po czterech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (hala +Orlik) i boisku przyszkolnym w Krowicy Samej.

Terminarze w harmonogramie rozgrywek.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1.Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.

     2. Poszczególne zawody odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.

3. Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu czterech

turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Punktacja wyników poszczególnych spotkań:

- 3 punkty – wygrane spotkanie

- 1 punkt – remis

- 0 punktów – przegrana

     4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

     5. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki nożnej.

     6. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

    

Załącznik nr 2

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW

W RAMACH LIGII PIŁKI SIATKOWEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Liga Piłki Siatkowej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży gimnazjalnej.

2. Zawody organizowane są w jednej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców klas I-III gimnazjów

3.Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

 

II. UCZESTNICTWO

1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).

2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami) uczniów

gimnazjum klas I-III.

3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.

4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.

5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.

7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów (6+ 4 rezerwowych). Podczas zawodów, na boisku przebywa 6 siatkarzy/siatkarek.

8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Program Ligi Piłki Siatkowej Gimnazjów klas I-III to cykl czterech turniejów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala sportowa) Terminarz w harmonogramie rozgrywek.

2. Punktacja:

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje:

a)    w stosunku 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt., przegrana 0 pkt.

b)    w stosunku 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt., przegrana 1 pkt.

 1. Poszczególne mecze odbywają się według systemu „każdy z każdym” w grupie dziewcząt i chłopców po losowaniu kolejności spotkań.

4.Po rozegraniu 4 turniejów dziewcząt i chłopców wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej Gimnazjów.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Turnieje piłki siatkowej rozgrywane są zgodnie z przepisami piłki siatkowej oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki siatkowej.

2. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w grupie dziewcząt i chłopców kat. gimnazjów.

3. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki siatkowej.

4. Za zajęcie I miejsca oddzielnie dla dziewcząt i chłopców zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Załącznik nr 3

 

Organizacja i sposób informowania o zawodach i wynikach rywalizacji sportowej.

 

 1. Turnieje sportowe odbywać się będą w soboty (ewentualnie w dniach nauki szkolnej).
 2. Wymagane jest aby uczniowie uczestniczący w zawodach posiadali aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach.
 3. Organizatorem zawodów na szczeblu szkolnym jest nauczyciel/nauczyciele wychowania fizycznego danej szkoły, gdzie na miejscowych obiektach sportowych zgodnie z harmonogramem odbywają się zawody. 
  1. Organizator zawodów szczebla szkolnego:

a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 5 dni przed planowanymi zawodami:

- zsp-basznia@lubaczow.com.pl

- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl

- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl

- sp-krowica@lubaczow.com.pl

- szkola-zaluze@sisggl.pl

b) zawiadamia osobę odpowiedzialną z poziomu Gminy Lubaczów za transport i catering

o terminie, godzinie i miejscu  rozgrywania zawodów,

c) 3 dni po zakończeniu zawodów przesyła sprawozdanie na adres: a.janczura@lubaczow.com.pl  z dopiskiem: „Komunikat z zawodów”

 1. W razie zmiany terminu zawodów wynikającego z ustalonego wcześniej harmonogramu, organizator zawodów szczebla szkolnego ustala z pozostałymi nauczycielami nowy termin i niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną na poziomie gminy.
 2. Zawody odbywać się będą w okresie od 10.10.2015 r. do 31.05.2016 r.
 3. O klasyfikacji końcowej szkoły decydować będzie łączna ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.
 4. Za zajęcie I miejsca w danej dyscyplinie sportu dla każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 5. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych, dla wszystkich rozgrywanych dyscyplin sportowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
 6. Szkoła, która w kwalifikacji końcowej trzykrotnie pod rząd dla swej kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum) uzyska najwyższą liczbę punktów zachowuje na stałe puchar Wójta Gminy Lubaczów.
 7. Wszystkie szkoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
 8. Uroczyste podsumowanie Ligi Gminnej Szkół odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich szkół.
 9. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa sportowego w ramach Ligi Gminnej Szkół opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów, tel. 16 632 16 84 e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl
 10. Gmina Lubaczów zapewni przejazdy drużynom, koszty organizacji turniejów (woda, poczęstunek) oraz puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, poczęstunek na podsumowanie Ligi Gminnej Szkół.
 11. W  sprawach  organizacyjnych  należy  kontaktować  się: 

Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów,  tel. 16 632 16 84

 

 

 

                                             Harmonogram V edycji  Ligi Gminnej

Lp.

Zawody

      Termin
     realizacji     

Organizatorzy

1.

Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa I-III

   10.10.2015r.

Basznia Dolna

(„Orlik”)

2.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i
chłopców (1)

Gimnazjum I-III

   10.10.2015r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

3.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (1)

Szkoła Podstawowa IV-VI       

   17.10.2015r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

4.

Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   24.10.2015r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

5.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i
chłopców (2)

Gimnazjum I-III

   24.10.2015r.

Basznia Dolna

(„Orlik”)

6.

Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa I-III

    7.11.2015r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

7.

Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   14.11.2015r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

8.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i
chłopców (3)

Gimnazjum I-III

   14.11.2015r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

9.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (2)

Szkoła Podstawowa IV-VI       

   21.11.2015r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

10.

Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa I-III

   28.11.2015r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

11.

Turniej piłki nożnej dziewcząt i
chłopców (4)

Gimnazjum I-III

   28.11.2015r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

12.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (3)

Szkoła Podstawowa IV-VI

    5.12.2015r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

13.

Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa IV-VI

  12.12.2015r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

14.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (1)
Gimnazjum I-III

  12.12.2015r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

15.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (2)
Gimnazjum I-III

  16.01.2016r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

16.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (3)
Gimnazjum I-III

  23.01.2016r.

Basznia Dolna

(hala sportowa)

 17.

Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (4)
Gimnazjum I-III

    6.02.2016r.

Lisie Jamy

(hala sportowa)

 18.

Turniej piłki nożnej chłopców (4)

Szkoła Podstawowa IV-VI

   2.04.2016r.

Basznia Dolna

(„Orlik”)

 19.

Turniej piłki nożnej chłopców (4)

Szkoła Podstawowa I-III

   9.04.2016r.

Lisie Jamy

(„Orlik”)

 20.

Turniej piłki nożnej dziewcząt (4)

Szkoła Podstawowa IV-VI


  16.04.2016r.


Krowica Sama
(boisko trawiaste)21.

Uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej

Maj- Czerwiec
 2016r.

Do uzgodnienia

         

 

 

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2015-10-15 11:41:49


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: