Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 16 kwietnia 2024,     Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
  Strona główna\ ...\ Rewitalizacja

  Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubaczów dnia 12.05.2017 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 przez:

 1. Zarząd Powiatu w Lubaczowie – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu.
 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
 3. Wojewodę Podkarpackiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 5. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 7. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Rzeszowie) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 8. Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie – w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 11. Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
 12. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski, Orange Polska S.A., Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie).
 13. Komitet Rewitalizacji.
 14. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie form ochrony przyrody.
 15. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu – w zakresie form ochrony zabytków.
 16. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – w zakresie zagospodarowania terenów górniczych.
 17. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 18. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadlesnictwo Lubaczów) – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Wójt Gminy Lubaczów wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024.

W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:

 1. Wojewody Podkarpackiego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 23.05.2017 r. (znak: I-IV.743.4.9.2017).
 2. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 18.05.2017 r. (znak: SNZ.9020.15.17.2017.JM).
 3. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych:
  • Orange Polska S.A. – opinia pozytywna z uwagami, z dnia 22.05.2017 r. (znak: TODDKKU/33293/JK/2017),
  • Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 23.05.2017 r. (znak: EM.506.2.49.2017),
  • Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 25.05.2017 r. (znak: PZD.443.73.2017),
  • Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – opinia pozytywna bez uwag z dnia 18.05.2017 r. (znak: PZDW-WP-6200/228/69/2017),
  • PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie – opinia pozytywna z uwagami, z dnia 16.04.2017 r. (znak: IZDK5-505-120/17).
 4. Komitetu Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 22.05.2017 r.
 5. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – opinia pozytywna z uwagami, z dnia 30.05.2017 r. (znak: KRO.5120.137.2017.KM).
 6. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – opinia pozytywna z uwagami, z dnia 19.05.2017 r. (znak: ZU-464-4-10/17).

Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

W wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag: Zarząd Powiatu w Lubaczowie, Zarządu Województwa Podkarpackiego, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Agencja Wywiadu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Rzeszowie), Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, Referat Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, PGLLP (RDLP w Krośnie, Nadlesnictwo Lubaczów), zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024.

Pismem z dnia 12.05.2017 r. Wójt Gminy Lubaczów wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024 na podstawie art. 47 i art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Na dzień 31.05.2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie przysłał informacji ws. uzgodnienia co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-05-31 15:19:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-06-01 07:20:19


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: