Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 22 stycznia 2022,     Imieniny: Anastazego, Wincentego
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2017/18

VII EDYCJA LIGI GMINNEJ SZKÓŁ GMINY LUBACZÓW
rok szkolny 2017/2018

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie
4) Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
5) Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym, startująca jedynie w kategorii chłopców IV – VII

2. Infrastruktura- baza sportowa:
1) Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach
2) Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej
3) Kompleks boisk sportowych w Krowicy Hołodowskiej
3) Hala sportowa w Baszni Dolnej
4) Hala sportowa w Lisich Jamach
5) Sala sportowa w Młodowie
6) Boisko sportowe w Krowicy Samej

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:
1) Uczniowskie Kluby Sportowe:
a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej
b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach
c) MUKS „Partner” w Młodowie
d) SKS „Zryw” w Krowicy Samej
e) Szkolny Klub Sportowy w Załużu
2) Szkolny Związek Sportowy
3) Gminne kluby sportowe

4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.
1) Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
2) Propagowania aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży.
3) Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
4) Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
5) Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych
6) Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach uprawiania sportu.
7) Popularyzowanie i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci i młodzieży.
8) Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
9) Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.

Regulaminy współzawodnictwa sportowego stanowią załączniki: nr 1 i nr 2.

Organizację i sposób informowania o zawodach i wynikach rywalizacji sportowej stanowi załącznik nr 3.

Załącznik nr 1

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGI GMINNEJ PIŁKI NOŻNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III- szkoły podstawowe,
b) klasy IV-VII- szkoły podstawowe,
c) klasy II-III- gimnazja.
3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:
a) klasy IV-VII- szkoły podstawowe,
b) klasy II-III- gimnazja.
4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.
II. UCZESTNICTWO
1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):
w szkole podstawowej (I-III, IV-VII), w gimnazjum (II-III).
3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.
7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów na hali uczestniczy 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” 6 piłkarzy (5 zawodników +bramkarz).
8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.
III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców oraz klas IV-VII dziewcząt i chłopców to cykl trzech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (na hali sportowej lub „Orliku”) oraz w Krowicy Hołodowskiej – „Orlik”.
2. Program Ligi Gimnazjalnej klas II-III dziewcząt i chłopców to cykl trzech turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach, (na hali sportowej lub „Orliku”) oraz w Krowicy Hołodowskiej – „Orlik”. Harmonogram rozgrywek precyzuje szczegółowo termin i miejsce rozgrywanych turniejów.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.
2. Poszczególne turnieje odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.
3. Wyniki poszczególnych turniejów sumowane są po zakończeniu cyklu trzech turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Punktacja wyników poszczególnych spotkań:
- 3 punkty – wygrane spotkanie
- 1 punkt – remis
- 0 punktów – przegrana
4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
5. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki nożnej.
6. Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Załącznik nr 2

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ GIMNAZJÓW GMINY LUBACZÓW W RAMACH LIGII PIŁKI SIATKOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Liga Piłki Siatkowej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży gimnazjalnej.
2. Zawody organizowane są w jednej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców klas II-III gimnazjów
3.Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie rozgrywek.
II. UCZESTNICTWO
1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami) uczniów gimnazjum klas II-III.
3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.
4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.
5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.
7. Drużyna może liczyć do 10 zawodników (6 rozgrywających + 4 rezerwowych).
8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.
III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Program Ligi Piłki Siatkowej Gimnazjów klas II-III to cykl trzech turniejów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców organizowanych w halach sportowych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach i Młodowie.
Harmonogram rozgrywek precyzuje szczegółowo termin i miejsce rozgrywanych turniejów.
2. Punktacja:
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje:
a) w stosunku 2:0 drużyna wygrana otrzymuje 3 pkt., przegrana 0 pkt.
b) w stosunku 2:1 drużyna wygrana otrzymuje 2 pkt., przegrana 1 pkt.
Poszczególne mecze odbywają się według systemu „każdy z każdym” w grupie dziewcząt i chłopców po losowaniu kolejności spotkań.
4. Po rozegraniu 3 turniejów dziewcząt i chłopców wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej Gimnazjów.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Turnieje piłki siatkowej rozgrywane są zgodnie z przepisami piłki siatkowej oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki siatkowej.
2. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu wszystkich turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w grupie dziewcząt i chłopców kat. gimnazjów.
3. O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich turniejów piłki siatkowej.
4. Za zajęcie I miejsca oddzielnie dla dziewcząt i chłopców zwycięska drużyna otrzyma puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Załącznik nr 3

ORGANIZACJA I SPOSÓB INFORMOWANIA O ZAWODACH I WYNIKACH RYWALIZACJI SPORTOWEJ.

1. Turnieje sportowe odbywać się będą w soboty (ewentualnie w dniach nauki szkolnej).
2. Wymagane jest aby uczniowie uczestniczący w zawodach posiadali aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach.
3. Organizatorem zawodów na szczeblu szkolnym jest nauczyciel/nauczyciele wychowania fizycznego danej szkoły, gdzie na miejscowych obiektach sportowych zgodnie z harmonogramem odbywają się zawody.
4. Organizator zawodów szczebla szkolnego:
a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 5 dni przed planowanymi zawodami:
- zsp-basznia@lubaczow.com.pl
- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl
- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl
- sp-krowica@lubaczow.com.pl
- szkola-zaluze@sisggl.pl
b) zawiadamia osobę odpowiedzialną z poziomu Gminy Lubaczów za transport i catering o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów,
c) do 3 dni po zakończeniu zawodów przesyła sprawozdanie na adres: a.janczura@lubaczow.com.pl z dopiskiem: „Komunikat z zawodów”
5. W razie zmiany terminu zawodów wynikającego z ustalonego wcześniej harmonogramu, organizator zawodów szczebla szkolnego ustala z pozostałymi nauczycielami nowy termin i niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę odpowiedzialną na poziomie gminy.
6. Zawody odbywać się będą w okresie od 04.11.2017 r. do 31.05.2018 r.
7. O klasyfikacji końcowej szkoły decydować będzie łączna ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.
8. Za zajęcie I miejsca w danej dyscyplinie sportu dla każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
9. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych, dla wszystkich rozgrywanych dyscyplin sportowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.
10. Szkoła, która w kwalifikacji końcowej trzykrotnie pod rząd dla swej kategorii (szkoła podstawowa, gimnazjum) uzyska najwyższą liczbę punktów zachowuje na stałe puchar Wójta Gminy Lubaczów.
11. Wszystkie szkoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
12. Uroczyste podsumowanie Ligi Gminnej Szkół odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich szkół.
13. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa sportowego w ramach Ligi Gminnej Szkół opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów.
14. Gmina Lubaczów zapewni koszty organizacji turniejów (przejazd drużyn, woda, poczęstunek oraz puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, poczęstunek na podsumowanie Ligi Gminnej Szkół).
15. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się: Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura, ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 16 84, e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl

 

Harmonogram rozgrywek VII edycji Ligi Gminnej Szkół – rok szkolny 2017/2018

 

     Lp.

Zawody

      Termin
     realizacji     

Organizatorzy

1.

 Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa I-III

   04.11.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 2.

 Turniej piłki nożnej dziewcząt (1)

Szkoła Podstawowa IV-VII

   18.11.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 3.

 Turniej piłki nożnej chłopców (1)

Szkoła Podstawowa IV-VII     

   25.11.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 4.

 Turniej piłki nożnej dz i chł (1)

Gimnazjum II-III

   02.12.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 5.

 Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa I-III

   09.12.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 6.

 Turniej piłki siatkowej dz i chł (1)
Gimnazjum II-III

   16.12.2017r.

 Lisie Jamy

(hala sportowa)

 7.

 Turniej piłki siatkowej dz i chł (2)
Gimnazjum II-III

    06.02.2018r.

 Młodów

(hala sportowa)

 8.

 Turniej piłki nożnej chłopców (2)

Szkoła Podstawowa IV-VII              

   07.02.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 9.

 Turniej piłki nożnej dziewcząt (2)

Szkoła Podstawowa IV-VII              

    18.02.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 10.

 Turniej piłki siatkowej dz i chł (3)
Gimnazjum II-III

    10.03.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 11.

 Turniej piłki nożnej dz i chł (2)

Gimnazjum II-III

    24.03.2018r.

 Basznia Dolna

(hala sportowa)

 12.

 Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa IV-VII

   07.04.2018r.

 Krowica Hołodowska

(„Orlik”)

 13.

 Turniej piłki nożnej dz i chł (3)

Gimnazjum II-III

    14.04.2018r.

 Basznia Dolna

(„Orlik”)

 14.

 Turniej piłki nożnej chłopców (3)

Szkoła Podstawowa I-III

    21.04.2018r.

 Lisie Jamy

(„Orlik”)

 15.

 Turniej piłki nożnej dziewcząt (3)

Szkoła Podstawowa  IV-VII

  Maj 2018r.

Do uzgodnienia

 Krowica Hołodowska

(„Orlik”)

 

Uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej

Początek czerwca
 

Basznia,

Młodów,

 Krowica

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2017-11-07 09:49:04


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: