Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 czerwca 2021,     Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

  Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013 - nabór wniosków

I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Lubaczów

    Informuję, że od 9 listopada rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013.  Pomoc przysługuje według kolejności złożenia wniosków.
    Agencja zakończy przyjmowanie wniosków od rolników na modernizacje gospodarstw rolnych w momencie, kiedy spodziewana wysokość dofinansowania inwestycji w danym regionie osiągnie 120% przewidzianej koperty finansowej.
    W pierwszym etapie rolnicy, którzy będą ubiegali się o dofinansowanie inwestycji muszą złożyć wypełniony wniosek oraz cztery podstawowe załączniki:
 1. kopię dowodu tożsamości,
 2. plan rozwoju gospodarstwa,
 3. wyliczoną wielkość ekonomiczną gospodarstwa,
 4. wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego (jeżeli takiego numeru rolnik nie ma)
JAKIE OSOBY BĘDĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC?
    Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:
 • są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,
 • prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
 • spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.
JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI?
    Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
 • budowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
 • zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,
 • zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,
 • zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
JAKA BĘDZIE FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?
    Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi:
    40% kosztów kwalifikowalnych operacji,   
    50% - w przypadku operacji realizowanej: przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, albo na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
    60% - w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach objętych siecią NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej,
    75% - w przypadku operacji realizowanej w związku z wdrażaniem Dyrektywy Azotanowej – umowy w tym zakresie będą mogły być zawierane do 30 kwietnia 2008 r.
   
    Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach działania w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
 • pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
 • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
 • w Oddziałach Regionalnych ARiMR (35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 46,  tel. (017) 875 60 80)
Wójt Gminy
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-02 07:14:05


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: