Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 czerwca 2021,     Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów- Budomierz

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
    Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 7 listopada 2007 r. na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów- Budomierz stanowiącego dojazd do projektowanego przejścia granicznego Budomierz – Hruszew zlokalizowanego na terenie miejscowości Budomierz (zmiana przebiegu trasy końcowego fragmentu istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 867). Projektowana trasa o długości 1830 mb zawiera przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi oraz drogi serwisowe obsługujące przyległy teren zlokalizowanego po obu stronach drogi.
    Na podstawie art.. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
    Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
    Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
    Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 pkt 56 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
    -Starosty Lubaczowskiego
    -Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie.

    Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
    Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej: lubaczow.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubaczów i sołectwie Budomierz.


Wójt
Wiesław KapelInformacje wprowadził: Tomasz Mach 2007-11-12 09:54:31


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: