Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 maja 2021,     Imieniny: Zofii, Nadziei, Berty
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie

   Działając w oparciu o art.173 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), na podstawie art.32 ust.2 i 3, art. 46a  ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zmianami) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr  98, poz.1071, z późn. zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że na żądanie:
Pana  Antoniego  Siwowskiego
PP „PROMOST CONSULTING”
 ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów,
działającego z pełnomocnictwa
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
w dniu 14.01.2009 r. została wydana decyzja znak: IKiR–II-7624/24/08 o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Budomierz, na odcinku Lubaczów – Budomierz w km 6+176 – 17+550 wraz z przebudową dwóch skrzyżowań, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
  • obręb Miasta Lubaczów – 2561/4, 3582, 4005, 4472/1, 4403, 3595, 2560/5;
  • obręb wsi Lisie Jamy – 587, 413, 586;
  • obręb wsi Wólka Krowicka – 544, 815, 543;
  • obręb wsi Krowica Hołodowska – 760/1, 525, 1209.
   Przed wydaniem decyzji na podstawie art.48 ust 2 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpiono do organu ochrony środowiska, to jest Starosty Lubaczowskiego, a na podstawie art. 57 ust. 1 tej ustawy do Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o podanie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt 11 sentencji decyzji.
   Od podanej decyzji  służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pok. nr 15, w terminie j/w.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-14 07:07:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-14 07:11:58
 
    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Na podstawie art.61 §1 i §4 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), w związku z art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 8 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 23.01.2009 r. na żądanie: Gmina Wiejska Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów  zostało   wszczęte   postępowanie  (znak sprawy: IKiR-II-7624/1/09) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodów i Karolówka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kolektorem tłocznym na terenie miasta Lubaczowa.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-23 15:13:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-23 15:16:23
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: