Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 16 kwietnia 2024,     Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OPAKA 2011”
   Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr X/108/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OPAKA 2011” obejmującego obszar 2,75 ha w Opace wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 styczeń 2013
do 4 luty 2013r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 (sala narad), w godzinach pracy Urzędu.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 11.00.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 luty 2013 r.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-01-07 15:16:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-01-07 15:43:02
 
    OBWIESZCZENIE
   Wójt Gminy Lubaczów, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje, że w dniu 14.01.2013r. przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do projektu MPZP „Opaka 2011" i wyznaczył termin składania uwag i wniosków do 4 lutego 2013r.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-01-14 16:23:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-01-15 07:25:17
 
    O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
   Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr VII/57/2011 z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr X/110/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 lutego 2013r. do 01 marca 2013r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 (sala narad), w godzinach pracy Urzędu.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ZMIANY NR 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 10.00.

   Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2013 r.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy
L u b a c z ó w

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-01-31 14:45:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-01-31 14:45:19
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: