Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 12 maja 2021,     Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli
  Strona główna\ ...\ Informacje/ogłoszenia
/podatki

    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OPAKA 2011”
   Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr X/108/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OPAKA 2011” obejmującego obszar 2,75 ha w Opace wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 styczeń 2013
do 4 luty 2013r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 (sala narad), w godzinach pracy Urzędu.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 11.00.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 luty 2013 r.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-01-07 15:16:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-01-07 15:43:02
 
    OBWIESZCZENIE
   Wójt Gminy Lubaczów, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje, że w dniu 14.01.2013r. przystąpiono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą prognozy oddziaływania na środowisko do projektu MPZP „Opaka 2011" i wyznaczył termin składania uwag i wniosków do 4 lutego 2013r.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-01-14 16:23:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-01-15 07:25:17
 
    O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów
   Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Lubaczów Nr VII/57/2011 z dnia 30 marca 2011 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr X/110/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 lutego 2013r. do 01 marca 2013r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 (sala narad), w godzinach pracy Urzędu.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ZMIANY NR 2/2011 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 10.00.

   Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2013 r.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy
L u b a c z ó w

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-01-31 14:45:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-01-31 14:45:19
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: