Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Realizowane inwestycjeW trakcie realizacji


Zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi, skrócenie czasu przejazdu do miejsc publicznych i zakładów pracy oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu  drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:
 1. Przebudowa drogi gminnej Załuże - Czarne Nr 105101 w km 0+490 - km 1 + 335.
 2. Przebudowa drogi gminnej Wólka Krowicka - Brozie Nr 105119R w km 0+020 - km 0+850 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu).
 3. Przebudowa drogi gminnej Basznia Dolna - Piaski - PKP Nr 105104R w km 0+003 do km 0+800 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu).
 4. Przebudowa drogi gminnej Budomierz - młyn Nr 105123R w km 0+398 - km 1 + 323 (wraz z przebudową mostu zlokalizowanego w jej ciągu).
 5. Przebudowa drogi gminnej Podlesie - przez wieś Nr 105114 R w km 0+000 - km 0+918.
 6. Przebudowa drogi gminnej Lisie Jamy - Wygnańce Nr 105117 R w km 0+000 - km 0+670.

Termin realizacji:

 • Zadanie 1: do 31.12.2016
 • Zadania 2-6: do 16.06.2017

Łączny koszt zadań: 3 138 282,67 zł, w tym dofinansowanie PROW 2014-2020: 1 996 885,00 zł

Wykonawca:

Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik - Lider
oraz PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz - Partner
Zadanie "Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni" obejmuje dobudowę do istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej segmentu przedszkola wraz z częściową modernizacją istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do połączenia go z przedszkolem, a także modernizację istniejącej kotłowni. Realizacja projektu stworzy korzystne warunki do rozwoju przedszkola w Baszni Dolnej zapewniając jednocześnie podniesienie jakości oraz standardu, a także zwiększenie dostępności do opieki i edukacji najmłodszych dzieci z obszarów wiejskich gminy Lubaczów.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.
Całkowita wartość projektu: 1 176 470,60 zł, w tym dofinansowanie RPO: 752 479,72 zł, udział finansowy Gminy: 423 990,88 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: luty 2018.Projekt "Modernizacja ZSP w Baszni Dolnej oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne" obejmuje 
przebudowę budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej wraz z przebudową sali sportowej. Dodatkowo zespół szkół
zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt ICT i doposażony w materiały dydaktyczne zostanie pracownia przyrodnicza.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Całkowita wartość projektu: 1 198 610,62 zł, w tym dofinansowanie RPO: 1 000 000,00 zł, udział finansowy Gminy: 198 610,62 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: luty 2018.


Projekt "Budowa szatni sportowej przy stadionie wielofunkcyjnym w Młodowie i przebudowa boiska sportowego w Lisich
Jamach" obejmuje dokończenie budowy budynku szatni przy stadionie w Młodowie i przebudowę boiska sportowego w Lisich Jamach, w tym  wykonanie nowej nawierzchni trawiastej boiska sportowego z instalacją nawadniająca, montaż niezbędnego wyposażenia boiska (bramki, piłkochwyty 5,5x42,00 m, kabiny dla zawodników rezerwowych, płotek bezpieczeństwa z
paneli stalowych o wys. 1,2m , elektroniczna tablica wyników), wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenie terenu i montaż stojaków na rowery.

   Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej.
Wartość zadania: 600000,00 zł, w tym dofinansowanie 300000,00 zł.

Wykonawcy:
Szatnia Młodów:
Usługi Budowlane „BUD–MONT” Tadeusz Bednarczyk
ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów

Boisko Lisie Jamy:
Firma Handlowo – Usługowa Grzegorz Bauman
Kowalówka 9, 37-611 Cieszanów

Zobacz także:
  - Galeria zdjęć


Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego w Krowicy Hołodowskiej” ma na celu modernizację już istniejącej bazy sportowej wraz z budową ogólnodostępnego kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz placem zabaw dla dzieci tworząc tym samym jak najlepsze warunki do uprawiania sportu i aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych zarówno dla mieszkańców

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego boiska trawiastego wraz z wykonaniem nawodnienia boiska, remont budynku sanitarno-szatniowego, budowę dwóch nowych boisk: z trawą syntetyczną do piłki nożnej(treningowe) oraz nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, siatkówki i tenisa, plac zabaw, drenaż boisk, komunikację (chodniki z bramy wejściowej do boisk, placu zabaw i szatni), ogrodzenie boisk i monitoring obiektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Jnfrastruktury Sportowej.
Wartość zadania: 1331024 zł, w tym dofinansowanie 600000,00 zł.

Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018.
Zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Krowicy Lasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej" obejmuje działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę z przebudową budynku po byłej szkole podstawowej w Krowicy Lasowej na potrzeby utworzenia domu pomocy społecznej. Realizacja projektu stworzy korzystne warunki do utworzenia domu pomocy społecznej zwiększającego dostępność do usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, gwarantujących tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich z obszaru gminy i powiatu lubaczowskiego. Prace budowlane obejmują kompleksową przebudowę istniejącego budynku wraz z rozbudową o nową część.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Całkowita wartość projektu: 2792248,53 zł, w tym dofinansowanie RPO: 2373411,24 zł, udział finansowy Gminy: 418837,29 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018.


Przedmiotem projektu "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Załużu wraz z budową sieci kanalizacyjnej" są działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę wraz z przebudową oczyszczalni ścieków i budowę 2 odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca i Antoniki. Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi oraz stymulowanie procesu lokalizacji na terenie miejscowości/gminy nowych inwestycji, a także poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Prace przy oczyszczalni ścieków obejmują: • rozbudowę budynku o wiatę na osad, • przebudowę istniejącego budynku oczyszczalni • przebudowę technologii gospodarki osadowej • przebudowę przepompowni ścieków surowych • przebudowę stacji dmuchaw oraz systemu napowietrzania • przebudowę instalacji elektrycznej i monitoringu • wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 34,2 kV na potrzeby zasilania oczyszczalni Budowa kanalizacji obejmuje: • budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokrzyca o długości 449 mb • budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Antoniki o długości 604 mb.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Całkowita wartość projektu: 1744196,86 zł, w tym dofinansowanie RPO: 934869,75 zł, udział finansowy Gminy: 809327,11 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu: październik 2018.Zrealizowane


Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

 

Zasadniczym celem Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jest udostępnienie mieszkańcom Podkarpacia wysokiej jakości usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną przez gminy, miasta i powiaty regionu. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała zbudowania nowoczesnego, jednolitego w skali województwa, środowiska e-administracji, które uwzględniało jednocześnie specyficzne potrzeby lokalnych wspólnot samorządowych. Dlatego też, konsolidacji e-usług w ramach portalu regionalnego, towarzyszy decentralizacja procesu ich wytwarzania, w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Budowa PSeAP koncentrowała się, w związku z powyższym, na:
Przygotowaniu, w każdej jednostce samorządu terytorialnego, będącej Partnerem Projektu, nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, stanowiącej podstawę świadczenia e-usług publicznych.

Wdrożeniu, niezależnie w 157 urzędach, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, który wprowadza jednolite i przejrzyste procedury załatwiania spraw. System wspomaga pracę 6939 odpowiednio przeszkolonych użytkowników, zarządzających procesem wytwarzania e-usług dla mieszkańców Podkarpacia. Zaprojektowaniu i uruchomieniu, centralnego Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) dla ponad 2 mln mieszkańców województwa podkarpackiego, w ramach którego udostępniono 420 usług dostępnych za pośrednictwem internetu.

Gmina Lubaczów została w ramach Projektu wyposażone w sieć LAN, serwer, 30 komputerów z oprogramowaniem biurowym, 5 laptopów z oprogramowaniem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne, 2 infomaty, 3 zestawy do podpisu elektronicznego i system elektronicznego obiegu dokumentów.

Rezultatem opisanych powyżej prac jest uruchomienie nowoczesnej platformy teleinformatycznej, wprowadzającej nową jakość obsługi obywatela.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne"

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


  Zadanie „Modernizacja Przestrzeni Publicznej wsi Krowica Sama poprzez przebudowę Domu Kultury oraz parku podworskiego” obejmuje modernizację Domu Kultury w Krowicy Samej i parku podworskiego. Całkowity koszt opiewa na kwotę: 914.398,72 zł, w tym dofinansowanie z  PROW 2007-20136: 500.000,00 zł.  Planowany termin zakończenia to lipiec 2010 r.
   Wykonawca robót:
PDEM Sp. z o.o. 38-114 Niebylec 192 – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe P&M 38-114 Niebylec – Partner Konsorcjum
   "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże - etap II" obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Piastowo. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska.
   Całkowita wartość robót po przetargu wynosi: 3.467.966,07 zł, w tym dofinansowanie RPO: 1.938.160,84 zł, udział finansowy Gminy: 1.529.805,23 zł.
   W wyniku realizacji budowy sieci kanalizacyjnej objętej niniejszym projektem uzyska się:
1) łączna długość sieci kanalizacyjnej 31 ,026km,
2) 296 szt. przyłączy indywidualnych o łącznej długości 2,633km, w tym Antoniki 49 szt./0,494km, Bałaje 42 szt./0,345km, Basznia Dolna 1 64 szt./ 1,547km, Piastowo 41 szt./0,345km,
3) 9 szt. przepompowni, w tym Antoniki 1 szt., Bałaje 2 szt., Basznia Dolna 4 szt., Piastowo 2 szt.
   Wykonawcą niniejszego zadania jest firma „TAD – BUD” Sp. z o.o. Zbylitowska Góra. Planowane zakończenie inwestycji październik 2010 roku.   W ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011", popularnie nazywanego „schetynówką” Gmina Lubaczów uzyskała dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa dostępności do przejścia granicznego Budomierz - Hruszew  poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa, nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa, nr 1694R Łukawiec – Krowica Hołodowska, nr 1693R Krowica Hołodowska – Wielkie Oczy”.
    Przedmiotowe drogi wymienione w nazwie zadania zostały przejęte przez Gminę Lubaczów od Powiatu Lubaczowskiego w zarząd. Zadanie obejmuje prace na 12,484 km ciągu drogowego, w tym przebudowę nawierzchni i poprawę bezpieczeństwa na dł.  8,780 km, poprawę bezpieczeństwa na dł. 3,704 km. Przebudowa nawierzchni zostanie wykonana na odcinkach: nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa km 0 + 000 – km 5 + 637 (ulica Wspólna),  nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa  km 5 + 068 – km 7 + 118 (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową w Dąbrowie do skrzyżowania z drogą nr 1694R w miejscowości Krowica Lasowa),  nr 1693R Krowica Hołodowska – Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 1 + 093 (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do parku w Krowicy Samej)
   Obecnie trwa procedura przetargowa i planuje się, że prace rozpoczną się w maju 2010, planowany termin zakończenia to październik 2010 r. Koszt całkowity zadania 3,589 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1,794 mln zł.
   Wykonawca: Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

Zobacz także:
  - Galeria zdjęć   „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Baszni Dolnej poprzez urządzenie wiejskiego parku” obejmuje urządzenie ogródka jordanowskiego i wiejskiego parku w Baszni Dolnej.
   Całkowita wartość projektu: 579.929,27 zł, w tym dofinansowanie PROW: 300.000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2010 r.
   Wykonawca prac: Zakład Wapienno – Piaskowy „BEŁŻEC” Sp. z o.o., ul. Wąska 121, 22-670 BełżecTermomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie wraz z modernizacją kotłowni


   Wartość projektu ogółem: 1.670.055,15 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 1.135.239,10 zł 
   Projekt obejmował termomodernizację istniejących budynków Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie wraz z modernizacją kotłowni.
   Zakres rzeczowy do wykonania w zakresie termomodernizacji budynków: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnicznych, wykonanie odboju, przebudowa dachu, wykonanie docieplenia stropu styropianem
   W ramach modernizacji kotłowni: roboty budowlane w kotłowni, przygotowanie pomieszczenia do montażu pieca c.o. na biomasę i instalacji c.w.u, dostawa i montaż pieca c.o. na biomasę i instalacji c.w.u. ze zbiornikiem akumulacyjnym wraz z niezbędnym osprzętem, dostawa i montaż komina służącego do odprowadzania spalin z pieca na biomasę. Zakres prac do wykonania przy montażu agregatu trójkogeneracyjnego Montaż gazowego agregatu trójkogeneracyjnego (wraz jego dostawą, wykonaniem instalacji i osprzętem).
Termin zakończenia projektu: październik 2010 r.

Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budowlane
ELBUD Szymański
ul. Oględowska 19a, 28-200 Staszów

Konsorcjum
PHPU „GIZEX” Sp. z o.o.
Korzkwy 30, 63-300 Pleszew
„KOMFORT KLIMA”
Janusz Koźliński
ul. Daliowa 33A, 05-120 Legionowo


Zobacz także:
  - Galeria zdjęć"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP i rozbudowę remizy"

   Wartość projektu ogółem: 1.612.552,21 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 1.346.750,37zł 

   Projekt obejmował przebudowę budynku remizy OSP w Baszni Dolnej (budowa ścian, stropu i dachu, wykonanie instalacji, prace wykończeniowe, budowa wieży do suszenia węży i zagospodarowanie otoczenia) i doposażenie w sprzęt jednostki OSP w Baszni Dolnej i Krowicy Hołodowskiej.
   OSP w Baszni Dolnej  otrzymało 4 aparaty tlenowe (maska nadciśnieniowa, noszak i butla, sygnalizator bezruchu)
   OSP w Krowicy Hołodowskiej została doposażona w następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:
 • średni samochód ratowniczo-gaśniczy - wyposażony w urządzenie szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy z głowicą obrotową, agregat prądotwórczy, wyciągarkę elektryczną, latarki akumulatorowe,
 • hydrauliczny zestaw narzędzi ratowniczych
 • 4 aparaty tlenowe o parametrach analogicznych jak w przypadku OSP w Baszni Dolnej
Termin zakończenia projektu: październik 2010 r.

Wykonawcy:
Usługi Budowlane „BUD-MONT”
Tadeusz Bednarczyk
ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
Mirosław Stolarczyk
ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce


Zobacz także:
  - Galeria zdjęćWyznaczenie tras turystycznych na terenie Gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej”.

   Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość projektu ogółem to 3.722.215,00zł, w tym dofinansowanie – 2.998.244,19 zł (80,55% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 Zakres prac obejmuje: oznakowanie 4 tras pieszo – rowerowych, urządzenie 5 miejsc przystankowych,  remont 4 kapliczek przydrożnych, opracowanie folderu z płytą cd i mapą, opracowanie wirtualnej mapy umieszczonej na stronach www Gmin oraz prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach położonych przy poszczególnych trasach: tj. remont budynku po byłej szkole w Radrużu, zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Horyńcu Zdroju, remont świetlicy przy stadionie w Horyńcu Zdroju, przebudowa przejścia podziemnego do sanatoriów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, prace przy cerkwiskach w Baszni Dolnej, Opace i Krowicy Samej, remont Pastorówki w Podlesie , ogrodzenie cmentarza w Krowicy Samej, remont budynków GOK w Lisich Jamach, Krowicy Samej i Baszni Dolnej.
Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2011 r.

Wykonawcy:
Zakład Remontowo – Budowlany
Robert Polak
ul. Kopernika 48, 37-600 Lubaczów

Usługi Budowlane „BUD-MONT”
Tadeusz Bednarczyk
ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś
os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław

SG24 Sp. z o.o.
ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań"Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej"

Wartość projektu ogółem: 1.174.000,00 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 719.061,71 zł 

Projekt obejmuje modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca:
Firma Handlowo-Usługowo-Finansowa
Grzegorz Powroźnik
ul. Konery 3/3
37-600 Lubaczów

Projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Młodów, Karolówka i Hurcze”
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodowie i Karolówce – etap I, II, III i w Hurczu.
Wartość całkowita projektu to: 2195808,75 zł, w tym dofinansowanie z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013: 1.285.717,00 zł.
Wykonawca: Konsorcjum Firm:
1. Zakład Komunalny „CIESZKOM” Sp. z o.o. ul. Rynek 6/2, 37-611 Cieszanów – Lider Konsorcjum
2. Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość - Partner Konsorcjum
   „Poprawa dostępności do przejścia granicznego Budomierz-Hruszew poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1688R Lubaczów-Basznia Dolna i Nr 1691R Basznia Dolna-Wólka Horyniecka” obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych tj.: drogi Nr 1688R Lubaczów – Basznia Dolna km 7 + 378 – km 8 + 698  i drogi Nr 1691R Basznia Dolna – Wólka Horyniecka km 0 + 000 – km 3 + 289.
   Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość projektu ogółem to 2.403.652,42 zł, w tym dofinansowanie – 1.670.656,69 zł (70% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
    W projekcie - na drodze Lubaczów-Basznia Dolna  (ulica Wiejska - odcinek od osiedla do skrzyżowania z drogą wojewódzka) - zostaną wykonane: modernizacja nawierzchni drogi, chodnik z kostki wibroprasowanej z krawężnikiem drogowym i obrzeżem oraz rów kryty z kręgów betonowych. Przebudowana zostanie również zatoka przy sklepie i skrzyżowanie. Na całej długości drogi przebudowane będą też przepusty pod koroną drogi, i uzupełnione ubytki przy krawędziach jezdni. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze (przy występującej skarpie) wykonane zostaną bariery energochłonne i wymienione oznakowanie pionowe (6 szt.).
    Zmodernizowana będzie również droga Basznia Dolna-Wólka Horyniecka (odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą na Malce w Podlesiu), w projekcie zaplanowano uzupełnienie ubytków, a  przy wysokich rowach bariery energochłonne. Analogicznie wykonane będą też przepusty i odmulenie rowów. Dodatkowo w związku z dojazdem uczniów do szkół i kursami PKS na trasie zaprojektowano dwie zatoki autobusowe z chodnikami i krytymi rowami.
   Zakończenie robót planowane jest na 31.08.2011 r.

Wykonawca prac:
Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lubaczowie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31
37-600 LubaczówZobacz także:
  - Galeria zdjęć"Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap I - budowa boiska do piłki nożnej"

   Wartość projektu ogółem: 537 405,77 zł,  w tym dofinansowanie w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013: 330.000,00 zł 
   Projekt obejmuje budowę: boiska do piłki nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i ogrodzenia boiska.
   Termin zakończenia projektu: maj 2011 r.

   Wykonawca robót:
Usługi Handlowo – Transportowo - Sprzętowo – Budowlane
Cich Janusz
Dachnów 106, 37-611 Cieszanów
„Budowa Świetlicy Wiejskiej w Opace - etap II”

   Projekt obejmuje dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Opace, tj. wykonanie elewacji zewnętrznej, instalacji wod-kan, C.O. i elektrycznej, prace wykończeniowe  i dostawę niezbędnego wyposażenia.

   Inwestycja aktualnie realizowana ze środków własnych, trwa ocena przez Urząd Marszałkowski  złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Wnioskowana kwota 250.000 zł.


Wykonawca prac:
Zakład Budowlano - Konserwatorski
„ARKADY” S.C.
ul. Długosza 9, 37-500 JarosławDostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturowych   Zadanie „Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturowych” obejmuje modernizacje budynków byłych szkół podstawowych w miejscowościach: Bałaje, Dąbków i Krowica Sama

   Całkowity koszt opiewa na kwotę: 987.781,94 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013: 839.614,64 zł.
   Planowany termin zakończenia to wrzesień 2012 r.

Wykonawca robót:

Zakład Remontowo-Budowlany Robert Polak
ul. Kopernika 48
37-600 LubaczówUtworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów

Projekt będzie realizowany na terenie trzech miejscowości: Basznia Górna, Basznia Dolna oraz Podlesiu i obejmuje:
 • utworzenie wioski tematycznej – Osady Kresowej w której skład wchodzą:
  • budynek szkoleniowo – warsztatowy z zapleczem gastronomicznym
  • budynek muzeum
  • budynek sceny z zapleczem gospodarczym
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – szklarstwo
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – garncarstwo
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – kuźnia
  • budynek starej zabudowy rzemieślniczej – stolarstwo
  • wiata rekreacyjna z grillem
  • odrestaurowany budynek mieszkalny
  • odrestaurowany budynek stodoły
  • odrestaurowany budynek kuźni
  • miejsca parkingowe ze zjazdami, drogą dojazdową, komunikację wewnętrzna utwardzona ze ścieżkami spacerowymi
  • ogrodzenie terenu
  • plac zabaw
 • przebudowę drogi dojazdowej do "Kresowej Osady" /ul. Kolejowa km 0 + 000 – km 0 + 650 oraz dojazd do osady kresowej odcinek dł. 100mb./
 • zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, zlokalizowanego w Baszni Górnej, która obejmuje:
  • przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek promocji produktów regionalnych i tradycyjnych.
  • przebudowę budynku gospodarczego na budynek garażowo – magazynowy
  • budowę altany rekreacyjnej
  • utwardzenie terenu – komunikację wewnętrzną (place manewrowe)
  • wykonanie ogrodzenia
 • budowę miejsc parkingowych przy zabytkowym cmentarzu w Podlesiu wraz rekultywacją przyległego terenu
 • zakup niezbędnego wypoażenia 
 • przeszkolenie 6 osób

   Wartość projektu ogółem: 5.843.030,45 zł,  w tym dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: 4.067.937,52 zł.

Wykonawcy prac:

 • Przebudowa drogi dojazdowej i budowa miejsc parkingowych:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • koszt prac: 322.044,91
 • zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na ośrodek promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, zlokalizowanego w Baszni Górnej
  • Zakład Usługowo – Handlowy „VICO” Marzanna Bielecka
   Rozbórz 77, 37-200 Przeworsk
  • koszt prac: 567.008,75 zł
 • utworzenie wioski tematycznej – Osady Kresowej
  • Firma Handlowo-Usługowo – Finansowa Grzegorz Powroźnik
   ul. Konery 3/3, 37-600 Lubaczów
  • Koszt prac: 4.589.869,09 zł
 • nadzór inwestorski:
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe INTEX Sebastian Głowala, ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj
  • Koszt prac: 50.000,00 zł

   Planowany termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2013 r.

 Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Lubaczów poprzez modernizację stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodów - Karolówka i Wólka Krowicka

Projekt obejmuje:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Krowicka i  Młodów i Karolówka (etap IV, IVA i IVB),
 • budowę wodociągu łączącego miejsowość Piastowo z Karolówką,
 • modernizację stacji uzdatniania wody w: Mokrzycy, Wólce Krowickiej, Szczutkowie,
 • modernizację pompowni wody w Krowicy Samej i Baszni Dolnej.

   Wartość projektu ogółem /po zakończonych zamówieniach publicznych/: 3.535.987,74 zł, w tym dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013: 2.156.090,08 zł.

Wykonawcy prac:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młodów – Karolówka (etap IV, IVA, IVB)
  • SANITEX Sp. z o.o. WS DZIAŁ PRODUKCJI 37-204 Tryńcza 120
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Krowicka
  • SANITEX Sp. z o.o. WS DZIAŁ PRODUKCJI 37-204 Tryńcza 120
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mokrzycy, Wólce Krowickiej i Szczutkowie oraz rozbudowa wodociągu Piastowo – Karolówka
  • Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk, ul. Witosa 3,37-600 Lubaczów
 • Modernizacja przepompowni wody w miejscowościach Basznia Dolna i Krowica Sama
  • Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość
 • Nadzór inwestorski:
  • Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyś lu Spółka z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to:

 • etap I /prace przy wodociągach i stacjach uzdatniania wody/: sierpień 2013,
 • etap II /budowa kanalizacji/: lipiec 2014 r.

 Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-05-04 07:31:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2017-05-10 08:44:00


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: