Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2013/14

LIGA GMINNA PIŁKI NOŻNEJ W GMINIE LUBACZÓW
w roku szkolnym 2013/2014


1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:

 • Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

 • Zespół Szkół Publicznych w  Młodowie

 • Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

 • Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym

2. Infrastruktura - baza sportowa:

 • Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach

 • Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej

 • Hala sportowa w Baszni Dolnej

 • Hala sportowa w Lisich Jamach

 • boisko przyszkolne w Krowicy Samej
 • boisko sportowe w Młodowie

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:

1) Uczniowskie Kluby Sportowe:

 • MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

 • UKS „Kryształ” w Lisich Jamach

 • MUKS „Partner” w Młodowie

 • SKS „Zryw” w Krowicy Samej

 • Szkolny Klub Sportowy w Załużu

2) Szkolny Związek Sportowy

3) Gminne kluby sportowe

4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.

 1. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
 2. Propagowania aktywnych form wypoczynku  wśród dzieci i młodzieży.
 3. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych  imprezach sportowych,    stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
 4. Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
 5. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych
 6. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach uprawiania sportu.
 7. Popularyzowanie  i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci  i młodzieży.
 8. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
 9. Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.

Regulaminy zawodów sportowych stanowi załącznik nr 1

5. Postanowienia końcowe

 1. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa w ramach piłki nożnej i opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów, te. 16 632 16 84 e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl

 2. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).

 3. Organizację i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji stanowi załącznik nr 2

6. Zadania Gminy Lubaczów :

 • Zapewnić przejazdy drużynom, koszty organizacji turniejów (woda, poczęstunek) oraz puchary i dyplomy na podsumowanie Ligi Piłki Nożnej.

 • W  sprawach  organizacyjnych  należy  kontaktować  się: 

Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów, tel. 16 632 16 84

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW

W RAMACH LIGI PIŁKI NOŻNEJ

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

a) klasy I-III- szkoły podstawowe,

b) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

c) klasy I-III- gimnazja.

3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

b) klasy I-III- gimnazja.

4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

 

II. ORGANIZATORZY

1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Ligii Piłki Nożnej objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Urząd Gminy Lubaczów.

2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:

a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach

c) MUKS „Partner” w Młodowie

d) SKS „Zryw” w Krowicy Samej

3. Do obowiązków organizatora zawodów należy:

a) opracowanie gminnego kalendarza rozgrywek sportowych,

b) powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 5 dni wcześniej,

c) przygotowanie obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych,

d) zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy),

e) w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół oraz zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej szkoły oraz gminy.

 

III. UCZESTNICTWO

1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).

2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):

w szkole podstawowej (I-III, IV-VI), w gimnazjum (I-III).

3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.

4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.

5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.

7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów, na parkiecie w hali przebywa 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” (5 zawodników +bramkarz.)

8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców to cykl pięciu turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala +Orlik) .

2. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej klas I-III dziewcząt i chłopców to cykl po pięć turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (hala +Orlik) i boisku przyszkolnym w Krowicy Samej.

Terminarze w harmonogramie rozgrywek.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.

2.Poszczególne zawody odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.

3.Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu pięciu turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Punktacja wyników poszczególnych spotkań:

- 3 punkty – wygrane spotkanie

- 1 punkt – remis

- 0 punktów – przegrana

4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu 25 turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

5.O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.

6.Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

7. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.

7. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Organizacja i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji

 

1. Organizator zawodów :

a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 7 dni przed planowanymi zawodami:

- zsp-basznia@lubaczow.com.pl

- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl

- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl

- sp-krowica@lubaczow.com.pl

- szkola-zaluze@sisggl.pl

b) zawiadamia osobę odpowiedzialną za transport o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów

b) zawiadamia telefonicznie firmę cateringową o miejscu, terminie i zamówionym towarze zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie,

c) uczniowie posiadają aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach,

e) 3 dni po zakończeniu zawodów przesłać sprawozdanie do Pani Anny Janczura a.janczura@lubaczow.com.pl z dopiskiem: Komunikat z zawodów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-30 09:18:10


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: