Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 1 grudnia 2021,     Imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza
  Strona główna\ ...\ Sport szkolny\ Liga Gminna 2013/14

LIGA GMINNA PIŁKI NOŻNEJ W GMINIE LUBACZÓW
w roku szkolnym 2013/2014


1. Szkoły uczestniczące w rywalizacji sportowej:

 • Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach

 • Zespół Szkół Publicznych w  Młodowie

 • Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

 • Społeczna Szkoła Podstawowa w Załużu z Oddziałem Przedszkolnym

2. Infrastruktura - baza sportowa:

 • Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Lisich Jamach

 • Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Baszni Dolnej

 • Hala sportowa w Baszni Dolnej

 • Hala sportowa w Lisich Jamach

 • boisko przyszkolne w Krowicy Samej
 • boisko sportowe w Młodowie

3. Sport szkolny na terenie Gminy Lubaczów prowadzony jest w oparciu o:

1) Uczniowskie Kluby Sportowe:

 • MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

 • UKS „Kryształ” w Lisich Jamach

 • MUKS „Partner” w Młodowie

 • SKS „Zryw” w Krowicy Samej

 • Szkolny Klub Sportowy w Załużu

2) Szkolny Związek Sportowy

3) Gminne kluby sportowe

4. Założenia rekreacyjno- sportowe podejmowanych działań. Cele i zadania.

 1. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
 2. Propagowania aktywnych form wypoczynku  wśród dzieci i młodzieży.
 3. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych  imprezach sportowych,    stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
 4. Propagowanie zasad współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair-play.
 5. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych
 6. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach uprawiania sportu.
 7. Popularyzowanie  i upowszechnianie gier zespołowych wśród ogółu dzieci  i młodzieży.
 8. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
 9. Stwarzanie utalentowanej młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego oraz możliwości dalszego rozwoju w sporcie pozaszkolnym.

Regulaminy zawodów sportowych stanowi załącznik nr 1

5. Postanowienia końcowe

 1. Nad całością przeprowadzania współzawodnictwa w ramach piłki nożnej i opiekę z ramienia gminy sprawuje Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów, te. 16 632 16 84 e-mail: a.janczura@lubaczow.com.pl

 2. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).

 3. Organizację i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji stanowi załącznik nr 2

6. Zadania Gminy Lubaczów :

 • Zapewnić przejazdy drużynom, koszty organizacji turniejów (woda, poczęstunek) oraz puchary i dyplomy na podsumowanie Ligi Piłki Nożnej.

 • W  sprawach  organizacyjnych  należy  kontaktować  się: 

Urząd Gminy Lubaczów Pani Anna Janczura
ul. Jasna 1  37-600 Lubaczów, tel. 16 632 16 84

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH GMINY LUBACZÓW

W RAMACH LIGI PIŁKI NOŻNEJ

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Liga Piłki Nożnej stanowi integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Zawody z udziałem chłopców organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

a) klasy I-III- szkoły podstawowe,

b) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

c) klasy I-III- gimnazja.

3. Zawody z udziałem dziewcząt organizowane są w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy IV-VI- szkoły podstawowe,

b) klasy I-III- gimnazja.

4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz terminarzem określonym w harmonogramie współzawodnictwa.

 

II. ORGANIZATORZY

1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Ligii Piłki Nożnej objętego niniejszym kalendarzem sprawuje Urząd Gminy Lubaczów.

2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:

a) MUKS „Libero” w Baszni Dolnej

b) UKS „Kryształ” w Lisich Jamach

c) MUKS „Partner” w Młodowie

d) SKS „Zryw” w Krowicy Samej

3. Do obowiązków organizatora zawodów należy:

a) opracowanie gminnego kalendarza rozgrywek sportowych,

b) powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 5 dni wcześniej,

c) przygotowanie obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych,

d) zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy),

e) w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół oraz zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej szkoły oraz gminy.

 

III. UCZESTNICTWO

1. Zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).

2. Wiek startujących określa się zgodnie z kategoriami wiekowymi (rocznikami):

w szkole podstawowej (I-III, IV-VI), w gimnazjum (I-III).

3. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły.

4. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną.

5. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

6. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.

7. Drużyna może liczyć do 10 uczniów. Podczas zawodów, na parkiecie w hali przebywa 5 piłkarzy (4 zawodników + bramkarz.) na „Orliku” (5 zawodników +bramkarz.)

8. Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem w czasie trwania zawodów sportowych.

 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Program Ligi Szkół Podstawowych klas I-III chłopców to cykl pięciu turniejów organizowanych w Baszni Dolnej i Lisich Jamach (hala +Orlik) .

2. Program Ligi Szkół Podstawowych klas IV-VI i Ligi Gimnazjalnej klas I-III dziewcząt i chłopców to cykl po pięć turniejów organizowanych w Baszni Dolnej, Lisich Jamach (hala +Orlik) i boisku przyszkolnym w Krowicy Samej.

Terminarze w harmonogramie rozgrywek.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN oraz regulaminem Szkolnego Związku Sportowego dla dyscypliny piłki nożnej.

2.Poszczególne zawody odbywają się według systemu „każdy z każdym” po losowaniu kolejności spotkań.

3.Wyniki poszczególnych zawodów sumowane są po zakończeniu cyklu pięciu turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Punktacja wyników poszczególnych spotkań:

- 3 punkty – wygrane spotkanie

- 1 punkt – remis

- 0 punktów – przegrana

4. Prowadzenie zbiorczej tabeli punktowej. Po rozegraniu 25 turniejów wyłonione zostaną miejsca w klasyfikacji końcowej w kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

5.O klasyfikacji szkoły decydować będzie ilość punktów zdobytych podczas wszystkich zawodów sportowych.

6.Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięska drużyna otrzymuje puchar, dyplom i medale dla wszystkich zawodników. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

7. Po dokonaniu zsumowania wyników wszystkich spotkań meczowych zwycięska szkoła (kat. szkół podstawowych i kat. gimnazjów) otrzymuje puchar przechodni Wójta Gminy Lubaczów.

7. Termin realizacji turniejów : soboty (ewentualnie w dniach nauki).

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Organizacja i sposoby informowania o zawodach i wynikach rywalizacji

 

1. Organizator zawodów :

a) informuje telefonicznie oraz wysyła zawiadomienie na e-mail szkół na 7 dni przed planowanymi zawodami:

- zsp-basznia@lubaczow.com.pl

- zsp-lisiejamy@lubaczow.com.pl

- zsp-mlodow@lubaczow.com.pl

- sp-krowica@lubaczow.com.pl

- szkola-zaluze@sisggl.pl

b) zawiadamia osobę odpowiedzialną za transport o terminie, godzinie i miejscu rozgrywania zawodów

b) zawiadamia telefonicznie firmę cateringową o miejscu, terminie i zamówionym towarze zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie,

c) uczniowie posiadają aktualne oświadczenia zgody rodziców na wyjazd i udział w zawodach,

e) 3 dni po zakończeniu zawodów przesłać sprawozdanie do Pani Anny Janczura a.janczura@lubaczow.com.pl z dopiskiem: Komunikat z zawodów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-30 09:18:10


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: