Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 lipca 2024,     Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Sieniawka i Podlesie

Informacja orozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Sieniawka i Podlesie oraz o trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

   Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.Dz. U. z 2010 r. Nr 193, póz. 1287 z późn.zm.) informujemy, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym pozyskane i opracowane w ramach projektu PHARE 2003 realizowanego w 2007 r. przez OPGK S. A w Rzeszowie, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnychSieniawka i Podlesie gmina Lubaczów w zakresie danychewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków.

   Informujemy również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będą mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów i budynków, zawierające między innymi informacje dotyczące budynków, granic działek ewidencyjnych, pól powierzchni tych działek oraz użytków gruntowych i klas gleboznawczych, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej l.

   Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo- kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i Urzędu Gminy Lubaczów oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

   Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z art. 24a ust. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:


6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządza wzmianką o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartogrąficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartogrąficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-04-08 13:28:25
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-04-08 13:35:19


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: