Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 lipca 2024,     Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Wyprawka szkolna 2013/2014 w Gminie Lubaczów

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2013”. Zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.2013r.,poz.818).

Pomoc kierowana jest do:

 • Uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

 • W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

 • Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Kryterium dochodowe :

 • W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej oraz klas I szkoły muzycznej I-go stopnia kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 182), w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego utrzymane zostało kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

 Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • kl. I - III - do kwoty 225 zł

 • kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

 • kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł

 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.

 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) oraz nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 r.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • w przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz o wysokości uzyskanej pomocy z GOPS (w formie zasiłku stałego/okresowego/ rodzinnego/dodatku do zasiłku rodzinnego),

 • w przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej -zaświadczenia potwierdzające uzyskane dochody, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczeń – oświadczenie o dochodach,

 • w przypadku rodziny posiadającej gospodarstwo rolne oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego /dochód roczny z 1 ha przeliczeniowego należy przyjąć w wysokości 2 713 zł/ lub nakaz podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o osiągniętym dochodzie,

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a sytuacja wymaga przyznania dofinansowania do wniosku należy dołączyć uzasadnienie,

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 Wypełnione wnioski należy składać w terminie 5 września 2013 r.  w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  2013/2014.

Wypłata przyznanego dofinansowania realizowana będzie po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników – faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunku, paragonu lub oświadczenia (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”).


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-08-14 12:50:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-08-14 13:11:36


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: