Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 15 lipca 2024,     Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  XLVI sesja Rady Gminy Lubaczów
   W dniu 28 marca 2014 r. odbyła się 46 sesja Rady Gminy Lubaczów. Sesja poświęcona była omówieniu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

   Sesję otworzył Przewodniczący Rady Pan Roman Cozac, który na wstępie powitał zebranych oraz udzielił głosu Panu Januszowi Mokrzyckiemu – Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie celem przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy za 2013 r. Z zaprezentowanej informacji wynika, że w wymienionym okresie stwierdzono 172 czyny noszące znamiona przestępstwa w tym 8 czynów dokonanych przez nieletnich sprawców. W zakresie zdarzeń drogowych w porównaniu z rokiem 2012 ilość wypadków drogowych utrzymywała się na tym samym poziomie. Tym samym można stwierdzić, że stan przestępczości w Gminie nie budzi niepokoju. Wykryte przestępstwa należą do kategorii przestępstw drobnych, a wyrządzone szkody nie były znaczące.

   Następnie głos zabrała Pani Alina Ziomek – Fila - Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, która przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Gminy Lubaczów za 2013 r. Odniosła się do wielu aspektów a między innymi sytuacji epidemiologicznej, jakości wody spożywanej przez ludność, higieny żywności i żywienia, higieny dzieci i młodzieży, oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz higieny pracy

   Informację o stanie przestępczości granicznej na odcinku granicy państwowej RP ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej w Lubaczowie za 2013 r. złożyła starszy chorąży SG Ewelina Gajewska. Poinformowała, że w wymienionym okresie nie odnotowano poważniejszych zdarzeń kryminalnych z udziałem cudzoziemców. Jednocześnie można przyjąć, że sytuacja w tym zakresie jest stabilna i znajduje się pod kontrolą zarówno Straży Granicznej jak i Policji.

   Porządek obrad sesji obejmował również sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa” w Gminie Lubaczów na lata 2011 – 2014 oraz informację z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Lubaczów, które przedstawiła Pani Lucjana Soroń.

   Informację z realizacji Programu Rozwoju Jednostek OSP w Gminie Lubaczów na lata 2008-2014 za 2013 r. omówił Krzysztof Szczybyło Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaczowie. Z przedłożonej informacji nasuwa się wniosek, że jednostki OSP w Gminie Lubaczów są dobrze zorganizowane posiadają odpowiedni potencjał interwencyjny oraz możliwość podjęcia działań ratowniczych co jest istotnym elementem bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

   W dalszej części obrad sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków streścił Pan Krzysztof Kozioł – Zastępca Wójta.

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2014 roku,
 • w sprawie zmiany Nr 1/2014 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów( w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczutków 2014” – przysiółek Prewedy,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SZCZUTKÓW 2014",
 • w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. Zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej dla obwodu głosowania nr 6 ze świetlicy wiejskiej w Opace na świetlicę wiejska w Dąbkowie.
 • w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Basznia Dolna,
 • w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale usługowe stanowiące własność Gminy Lubaczów,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
 • w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubaczów środków stanowiących fundusz sołecki,
 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubaczów do wystawienia weksla "in blanco". Uchwała dotyczy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w związku z zakupem autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
 • w sprawie udzielenia dotacji dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "Złote Runo" z siedzibą w Dąbkowie z przeznaczeniem na zakup lawety samochodowej,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2014 r.

Marta Nicpoń


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-04-02 06:41:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-04-02 06:43:53


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: