Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 czerwca 2024,     Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów na kiermaszu Kresowego Jadła

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-01 13:27:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-01 13:48:46
 
    Informacja o wyborze projektu do dofinansowania w ramach działania 4.4 RPO - projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych

   W dniu 30 marca 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt Gminy Lubaczów pt."Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lubaczów poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP i modernizację remiz", w ramach osi priorytetowej IV Infrastruktura ochrony środowiska i zapobieganie zagrożeniom działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych.
   Przedmiotowy projekt opiewa na kwotę 1.752.875,03 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 1.489.943,78 zł i zakłada: przebudowę remizy OSP w Baszni Dolnej, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z hydraulicznym zestawem narzędzi ratowniczych dla OSP w Krowicy Hołodowskiej. Dodatkowo każda jednostka otrzyma po 4 aparaty tlenowe.
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-02 10:25:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-02 10:36:17
 
    Kolejna umowa na dofinansowanie projektu ze środków UE została zawarta.

   31 marca 2010 w Rzeszowie Wójt Gminy Lubaczów podpisał z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu  pt. „Wyznaczenie tras turystycznych na terenie gminy Lubaczów i gminy Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej”. Powyższy projekt  współfinansowany jest  z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 6 Turystyka i kultura z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  Dofinansowanie z UE wynosi 2.998.245 zł.

    W ramach niniejszego projektu na terenie Gminy Lubaczów zostaną wykonane: remont GOK Basznia Dolna i Lisie Jamy; remont sali widowiskowej w GOK w Krowicy Samej,  remont zabytkowej „Pastorówki” w Podlesiu; rekonstrukcja cerkwisk w Krowicy Samej, Opace i Baszni Dolnej; ogrodzenia cmentarzy w Krowicy Samej wzdłuż drogi powiatowej; remont czterech przydrożnych kapliczek; oznakowanie czterech tras rowerowych wraz z wykonaniem miejsc przystankowych.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-02 10:55:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-02 11:19:13
 
  (Z)  Gmina Lubaczów w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II

   Urząd Gminy Lubaczów, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie serdecznie zapraszają, w ramach obchodów V rocznicy śmierci,  10 kwietnia 2010 r. /sobota/ o godz. 20.00  na uroczystą Mszę Świętą w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej w intencji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II.
   Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży przygotowany przez  Szkołę Podstawową  i Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej.
  


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-07 14:49:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-09 14:23:10
 
    Wiosenne Dni Słuchu

   W ramach organizowanych WIOSENNYCH DNI SŁUCHU , firma Słuchmed zaprasza wszystkich chętnych na wykonanie bezpłatnych badań słuchu.
   Bezpłatne badania oraz porady z zakresu profilaktyki narządu słuchu odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 w gabinecie Słuchmed przy ul. Mickiewicza 10A (naprzeciwko Poczty Polskiej) w Lubaczowie .
   Zapisy i informacje  pod nr tel. : 16 632 02 34 .
Zapraszamy Wszystkich Chętnych !

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-08 07:17:12
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-12 12:42:55
 
  (Z)  Szkolenie dla producentów ogórków gruntowych

   W dniu 14.04.2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubaczowie o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie nt.: "Technologia uprawy ogórków gruntowych".

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-08 11:28:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-12 12:40:51
 
    Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej

   Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 259/5063/10 uznał złożony protest od oceny merytorycznej,  przez Gminę Lubaczów za zasadny i warunkowo wybrał wniosek pn. : „Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej” do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.
    Wniosek o dofinansowanie złożony został 20 sierpnia 2009 w trybie preselekcji. Oznacza to, że w chwili obecnej Gmina Lubaczów  zobowiązana jest do uzupełnienia załączników do wniosku. Po końcowej ocenie formalnej i merytorycznej  nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to 15 września 2011. Całkowity koszt zadania  to: 1.174.000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 821.800,00 zł.
   Projekt obejmuje modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbrowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia szkoły i dostawą niezbędnego wyposażenia na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w Dąbrowie.
   W wyniku przebudowy powstaną:
 • na parterze:  sala wykładowa, 2 gabinety specjalistyczne do spotkań indywidualnych np.: psychologiem, doradcą zawodowym, 1 pokój biurowy z zapleczem socjalnym, węzeł sanitarny z WC, szatnia, kotłownia, klatka schodowa z komunikacją i szyb windowy
 • 1 piętro: sala wykładowa/ sala zajęć ruchowych, 4 pracownie warsztatowo – terapeutyczne ,  węzeł sanitarny z WC,  komunikacja z klatką schodową i szyb windowy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-08 15:00:12
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-09 07:38:57
 
    Inwestycje realizowane i planowane do realizacji współfinansowane ze środków PROW 2007 -2013

   W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 201 3, Działanie Odnowa i rozwój wsi, Gmina Lubaczów uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich pt. „Modernizacja Przestrzeni Publicznej wsi Krowica Sama poprzez przebudowę Domu Kultury oraz parku podworskiego”, którego wartość opiewa na kwotę: 91 4.398,72 zł, w tym dofinansowanie z PROW: 500.000,00 zł. W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie modernizacja Domu Kultury w Krowicy Samej zagospodarowany park podworski. Obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia to wrzesień 2010 r.
   Drugie zadanie pt „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Baszni Dolnej poprzez urządzenie wiejskiego parku” obejmuje urządzenie ogródka jordanowskiego i wiejskiego parku w Baszni Dolnej. Całkowita wartość kosztorysowa projektu: 621.403,07 zł, w tym dofinansowanie PROW: 300.000,00 zł. W chwili obecnej rozstrzygany jest  przetarg na wykonawcę prac. Planowany termin podpisania umowy to koniec kwietnia 2010 r., a zakończenie prac wrzesień 2010 r.

    Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej ogłosiło nabór wniosków na realizację zadania z działania Odnowa i rozwój wsi, PROW 2007-2013, oś 4 Leader. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 30.04.2010 r. W ramach tego naboru Gmina Lubaczów złoży wniosek na zadanie pn.: „Budowa wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Młodowie – I etap”. Przewidywana wartość zadania około 550.000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 345.182 zł.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-09 11:24:31
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-09 11:48:12
 
    Inwestycje do realizacji w 2010 r. dofinansowane z budżetu państwa
   W ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011", popularnie nazywanego „schetynówką” Gmina Lubaczów uzyskała dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa dostępności do przejścia granicznego Budomierz - Hruszew  poprzez przebudowę dróg powiatowych: nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa, nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa, nr 1694R Łukawiec – Krowica Hołodowska, nr 1693R Krowica Hołodowska – Wielkie Oczy”.
   Kolejne zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, a także budżetu województwa podkarpackiego (po 333.000,00 zł),  na które Uchwałą Nr XLII/807/10, Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów to realizacja w 2010 kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-09 11:35:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-12 12:46:35
 
    Uczcijmy godnie pamięć ofiar

    Dnia 10 kwietnia 2010 roku, w tragicznym wypadku lotniczym w pobliżu Smoleńska w Rosji, w drodze na centralne uroczystości 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Katyniu, zginęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz małżonką Marią, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,  parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej, wysocy urzędnicy państwowi, dowódcy sił zbrojnych, duchowni, przedstawiciele organizacji kombatanckich i członkowie rodzin katyńskich.
    Jest to największy narodowy dramat we współczesnej historii naszego kraju. Łączymy się w cierpieniu i składamy wyrazy najgłębszego współczucia rodzinom ofiar tej tragedii.

    Zwracam się z gorącym apelem do całej społeczności Gminy Lubaczów o godne przeżycie dni żałoby narodowej. Apeluję by ten czas był czasem powagi, zadumy i refleksji. Przepełnieni smutkiem, oddajmy hołd tym, którzy polegli. Proszę mieszkańców o wywieszenie flag państwowych z kirem.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-12 07:54:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-21 10:38:00
 
    Zwiększa się zasięg bezpłatnego Internetu

   Trwa realizacja projektu „ePrzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim – likwidacja wykluczenia cyfrowego” ze środków Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach, którego wykonawca zamontował i uruchomił testowo punkty dostępowe do Internetu w miejscowościach: Mokrzyca (dom Pani Sołtys), Bałaje (świetlica),  Tymce (świetlica), Piastowo (świetlica). W Młodowie (Zespół Szkół Publicznych) i Lisich Jamach  (Szkoła Podstawowa) nadajniki są już zamontowane i w najbliższym czasie powinny zostać także uruchomione testowo. W związku z tym, iż stacje te są uruchomione testowo, funkcjonują one prawidłowo, ale mogą występować okresowe przerwy w ich działaniu związane z pracami konfiguracyjnymi . Aby skorzystać z dostępu do sieci należy dokonać rejestracji w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (ul. Jasna 1, I piętro, pok. 2 w dniach roboczych, w godzinach 9 - 12 ) należy przyjść z dowodem osobistym. Szczegółowe informacje: http://www.lubaczow.org.pl).

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-12 08:41:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-14 13:52:12
 
    W hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II oraz ku pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

   W dniu 10.04.2010 w kościele parafialnym pw.  Miłosierdzia Bożego w Krowicy Samej,  społeczność parafii Krowica zgromadziła się na mszy św. w piątą rocznicę odejścia do domu Ojca naszego papieża Jana Pawła II . Uroczystą Mszę św. odprawił i homilię wygłosił miejscowy proboszcz ks. Jan Muda w asyście  ks.  Mariusza Kota z parafii Lisie Jamy. We mszy św. uczestniczyły władze samorządowe Gminy Lubaczów z przewodniczącym rady gminy  i Wójtem na czele, dzieci i młodzież ze szkół w Krowicy Samej, Lisich Jamach i Wólce Krowickiej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-12 14:52:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-20 11:41:40
 
  (Z)  Informacje dla przyszłych beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

UWAGA !!!
 Szkolenie odwołane

   W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, zorganizowane będzie dla lokalnych przedsiębiorców spotkanie szkoleniowo- informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach w/w programu.
   W ramach spotkania przedsiębiorcy uzyskają najistotniejsze informacje w postaci prezentacji multimedialnej opatrzone komentarzem , dotyczące m.in.:
 • polityki rozwoju obszarów wiejskich,
 • możliwości ubiegania się o pomoc w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 • kryteriów, formy oraz wysokości pomocy,
 • mechanizmów towarzyszących procedurom przyznawania pomocy.
   Po przeprowadzonej prezentacji, specjalista pozostanie do dyspozycji zainteresowanych uczestników i odpowie na wszelkie pytania dotyczące możliwości uzyskania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
   Szkolenie przeprowadzi firma Business Progress Consulting zajmująca się doradztwem w zakresie rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.
   Szkolenie rozpocznie się w dniu 29 kwietnia (czwartek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, parter sala nr 6.
Zapraszamy serdecznie obecnie działających oraz przyszłych przedsiębiorców.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-19 07:59:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-29 11:41:32
 
    ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

   Gmina Lubaczów przystąpiła do X jubileuszowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej pn. „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.
    Kampania „ZTU” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Gmina Lubaczów uczestniczyła wielokrotnie we wcześniejszych edycjach tej pożytecznej i atrakcyjnej akcji społecznej.
    Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
    Skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ludzi dorosłych: nauczycieli, rodziców, kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych.
    W tegorocznej X edycji kampanii uczestniczy ok. 1000 polskich miast i gmin.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-19 12:23:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-19 12:31:38
 
  (Z)  XLIV sesja Rady Gminy Lubaczów

   28 kwietnia  2010 r. o godz. 9.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Lubaczów.

   Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie protokołu spisanego podczas XLIII sesji Rady Gminy Lubaczów, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Lubaczów z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok,  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów, prezentację założeń dotyczących przygotowania organizacji roku szkolnego 2010/2011, informację na temat gospodarki w lasach mienia gminnego oraz wykonywania ustawy „Prawo łowieckie”, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-22 09:04:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-22 09:07:58
 
    Konkurs wielkanocny 2010

   Samorząd Województwa Podkarpackiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podkarpackiego wraz z Gminą Żurawica zorganizowali Konkurs wielkanocny dla Lokalnych Grup Działania (LGD) mających siedzibę na terenie Województwa Podkarpackiego. Ma on na celu podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, poprzez przygotowanie potraw wielkanocnych charakterystycznych dla regionu podkarpackiego oraz kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej. Ponadto ideą konkursu jest pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w aranżację stołu wielkanocnego oraz przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką wielkanocną.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-27 08:24:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-27 08:25:57
 
    A pamięć o pomordowanych wciąż trwa…

   Kolejna rocznica pacyfikacji Wólki Krowickiej przez bandy Ukraińskiej Powstańczej Armii, była okazją do wspomnienia wydarzeń tragicznej nocy z 24 na 25 kwietnia 1944 r.
   W wyniku czystek etnicznych, zapoczątkowanych na Wołyniu i Podolu i kontynuowanych przez oprawców z OUN-UPA na terenie Podkarpacia w latach 1944-1947, ogień i krzyże po zamordowanych mieszkańcach świadczyły o_przejściu bezlitosnych oddziałów Bandery.
   Solą w_oku upowców były wioski zamieszkane w całości lub w większości przez Polaków. Do takich należała między innymi Wólka Krowicka, którą po kilku nieudanych próbach ukraińskie bojówki otoczyły i spaliły nad ranem 25 kwietnia 1944 r. Ofiarą pacyfikacji padło 9 mieszkańców pilnujących swego dobytku.
   Okolicznościowe nabożeństwo, połączone z montażem słowno-muzycznym, zakończone złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową w miejscowym kościele, zgromadziło przedstawicieli samorządu gminnego, samorządu wiejskiego, mieszkańców i uczniów miejscowego gimnazjum. Modlitwą w intencji pomordowanych uczcili pamięć wszystkich poległych w czasie II wojny światowej oraz ofiar tragicznego wypadku pod Smoleńskiem.
   Oby ofiara polskiej krwi z wydarzeń sprzed 66 lat jak i  tych ostatnich nie poszła w zapomnienie, a żyjący wyciągnęli z niej naukę na przyszłość, którą można budować tylko w oparciu o wspólną pracę i szacunek dla wszystkich.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-27 08:29:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-27 10:45:20
 
  (Z)  Nowe konkursy w ramach Programu Integracji Społecznej
Program Integracji Społecznej (PIS) to inicjatywa, do której zakwalifikowano na terenie całego kraju 500 gmin. PIS ma na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych w zaspakajaniu ich potrzeb społecznych. Gmina Lubaczów bierze udział w realizacji PIS od 2007 r., kiedy opracowana została strategia Rozwiązywania Problemów społecznych, natomiast od 2008 r. realizowane są ze środków PIS projekty, których beneficjentami są różne grupy mieszkańców naszej gminy, od najmłodszych dzieci po seniorów. Szczegółowe informacje na temat realizowanych w ramach PIS projektów zamieszczane są na stronach internetowych Gminy Lubaczów pod adresem http://www.lubaczow.com.pl oraz http://ppwow.lubaczow.com.pl

Rok 2010 jest rokiem zamykającym realizację PIS dlatego zachęcamy do przygotowywania ofert na świadczenie usług społecznych w ramach tego programu do ogłoszonego:
- w dniu 23-04-2010 r. konkursu nr 14/2010 - szczegóły zaproszenia,
- w dniu 26-04-2010 r. konkursu nr 15/2010 -
szczegóły zaproszenia.
O ile wszystkie środki zostaną zakontraktowane będzie to ostatnie tura konkursowa.

Spotkanie informacyjne na temat ogłoszonych konkursów i wymogów programu odbędzie się 29-04-2010 r. o godz. 13:00 na sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie - wszystkich zainteresowanych aplikowaniem zapraszamy (na spotkaniu będzie obecna Pani Elżbieta Tomczak - konsultant regionalny ds. PIS).  Przed spotkaniem informacyjnym będzie można także skorzystać z konsultacji, w tym np. omówić pomysł czy zarys projektu. Aby skorzystać z konsultacji prosimy o powiadomienie o tym wcześniej mailem a adres sekretarz@lubaczow.com.pl.

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-04-27 13:17:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-28 08:06:43
 
  (Z)  Posiedzenie Rady LGD

   Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 4 maja br., o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 6.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-28 07:11:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-30 19:38:13
 
  (Z)  Ogólnopolska akcja „Polska Biega” oraz w rajdzie rowerowym

   Wójt Gminy Lubaczów gorąco zachęca do wzięcia udziału w otwartym biegu w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” oraz w rajdzie rowerowym, komponującymi się w obchodami XX-lecia Samorządu Gminnego.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-28 07:17:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-29 10:01:27
 
  (Z)  Uroczystości Papieskiego Odpustu Maryjnego połączonego z XX-leciem reaktywowania Polskiego Samorządu Terytorialnego

   Serdecznie zapraszamy na Uroczystości Papieskiego Odpustu Maryjnego połączonego z XX-leciem reaktywowania Polskiego Samorządu Terytorialnego, które odbędą się 7 maja 2010 r. o godz. 17.00 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Lubaczowie.

   Program uroczystości:
 • Uroczysta Msza św. koncelebrowana przewodniczą J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej i J.E. Ks. Biskup Wacław Depo - Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 • Poświęcenie nowego sztandaru Gminy Lubaczów
 • Zawierzenie "Małych Ojczyzn" Matce Bożej Łaskawej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Delegacje Samorządów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-29 07:26:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-29 07:42:50
 
  (Z)  Nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Lubaczów

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od 4 do 17 maja br., mieszkańcy Gminy Lubaczów w ramach realizacji projektu „ePrzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim – likwidacja wykluczenia cyfrowego” ze środków Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013   mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Lubaczów o przyznanie im:
 • bezpłatnego komputera wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu (23 szt).
 • zestawu nadawczo-odbiorczego do bezpłatnego dostępu do Internetu (119 szt).
   O wsparcie mogą się ubiegać:
 • osoby i rodziny korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej korzystająca z stypendiów socjalnych,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
   Przyznanie sprzętu uwarunkowane jest zamieszkaniem w zasięgu sieci dostępu do Internetu budowanej przez Powiat Lubaczowski w ramach realizacji niniejszego projektu.

Dodatkowo wybrani wnioskodawcy zobowiązani do obowiązkowego uczestnictwa w szkoleniach w wymiarze:
-w przypadku otrzymania komputera – 54 godziny lekcyjne,
-w przypadku otrzymania samego dostępu do Internetu - 2 godziny lekcyjne.  

Formularze wniosków dostępne są Urzędzie Gminy Lubaczów, w pokoju nr 4 (sekretariat) lub do pobrania i wydrukowania poniżej.

Wypełnione wnioski należy składać:
w Urzędzie Gminy Lubaczów,
w pokoju nr 4 (sekretariat)
od 4 do 17 maja 2010 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-30 12:37:08
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-05-17 15:23:52
 
    Aktualnosci Gminne 2/2010

 W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer Aktualności Gminnych (2/2010). Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji numeru. Pobierz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-30 14:02:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-30 14:03:17
 
    Informacja o wyborze projektu do dofinansowania w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP 2007-2013.

   W dniu 27 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania projekt Gminy Lubaczów pt. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie wraz z modernizacją kotłowni", w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
   Przedmiotowy projekt opiewa na kwotę 1 587 455,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 136 726,61 zł i zakłada termomodernizację istniejących budynków Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie wraz z modernizacja kotłowni.
   W ramach realizacji projektu: wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, przebudowany dach, ocieplony strop i ściany zewnętrzne, zamontowany: nowoczesny piec c.o. na biomasę (zrębki, trociny i pellet) i gazowy agregat trójkogeneracyjny (zastosowana jednostka w okresie o niskiej temperaturze powietrza na zewnątrz ogrzewa salę gimnastyczną, zaś w okresie letnim działa jako klimatyzator, wytworzona w tych procesach energia elektryczna będzie wykorzystywana do napędzania wentylacji mechanicznej sali i jej oświetlenia).


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-04-30 14:19:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-04-30 14:24:56
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: